Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zdravotná prehliadka pred nástupom do zamestnania v roku 2018

4.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca, ktorého prijíma do PP na zdravotnú prehliadku, pred začatím PP? Bude mať doklad o zaplatení u lekára so skorším dátumom, ako začiatok PP - môže mu tento zamestnávateľ preplatiť? Ak to má byť až v deň nástupu do zamestnania - tak najprv podpíše pracovnú zmluvu a potom doloží, že či je spôsobilý vykonať prácu? Ak nebude spôsobilý? 

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP”), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPRVZ”)

Pohľad autora na problematiku:

Vyššie spomenuté predpisy upravujú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a zákon o BOZP sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

Zamestnávateľ je podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP povinný „zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci”.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva podľa § 30e zákona o OPRVZ na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u:

a) zamestnanca,

1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,

2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,

3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, (napr. zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: