Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1.6 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA,

K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj prezentáciu a checklist, ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie.


Stiahnuť smernicu


Stiahnuť prezentáciu


Stiahnuť checklist

OBEC ..........

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo obce .........., v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „Zásady”):

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva obce .......... (ďalej len pojmy „poslanec” a „obecné zastupiteľstvo”) za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.
 2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na príslušný rozpočtový rok.
 4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí namiesto odmeny primeraný plat od obce v zmysle ust. § 25 ods. ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 5. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Predmet úpravy

 1. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:
  1. na rokovaní obecného zastupiteľstva,
  2. na rokovaní obecnej rady,
  3. na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva,
  4. za vykonávanie obradov.
 2. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách obecného zastupiteľstva.

Čl. III

Odmeňovanie poslancov

 1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške ..... €/zasadnutie.
 2. Za účasť na rokovaní obecnej rady patrí poslancovi odmena vo výške ..... €/zasadnutie.
 3. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške ….. € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
 4. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške ….. € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
 5. Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva, patrí odmena vo výške ..... €/obrad.
 6. Odmena za účasť na zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 9 zasadnutí ročne. Pri rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena za účasť na jednej komisii.
 7. Odmena podľa odseku 1 až 5 tohto článku Zásad poslancovi nepatrí v prípade jeho neúčasti na príslušnom zasadnutí, resp. obrade.
 8. Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

Zúčtovanie odmien

 1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obce.
 2. Spracúvaním podkladov pre zúčtovanie odmien poslancov je poverený organizačný útvar obecného úradu: .............. .
 3. Za účasť poslanca sa pre účely nároku na vyplatenie odmeny
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: