Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základ dane pri premiestnení tovaru od 1. októbra 2019

3.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.76 Základ dane pri premiestnení tovaru od 1. októbra 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. stanovuje základ dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu, pri premiestnení tovaru, tiež pri dodaní tovaru alebo dodaní služby osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, ako aj pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, a tiež pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu. V článku si bližšie rozoberieme stanovenie základu dane pri premiestnení tovaru. Pričom základom dane pri premiestnení tovaru je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím.

Podľa predmetného zákona základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Do základu dane sa zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka. Naopak, nezahŕňajú sa sem výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka, tzv. prechodné položky. Pričom pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom. Pričom ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

V prípade, že bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou, Pri určení základu dane sa do základu dane zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka. Naopak, nezahŕňajú sa sem výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka, tzv. prechodné položky. Pričom pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom. Pričom ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

Za dodanie tovaru sa podľa predmetného zákona považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Pričom takéto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu okrem premiestnenia tovaru na účel jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ako aj na účel zásielkového

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: