Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základ dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu od 1. októbra 2019

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.75 Základ dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu od 1. októbra 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. stanovuje základ dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu, pri premiestnení tovaru, tiež pri dodaní tovaru alebo dodaní služby osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, ako aj pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, a tiež pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu. V článku si bližšie rozoberieme stanovenie základu dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu.

Podľa predmetného zákona základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Do základu dane sa zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka. Naopak, nezahŕňajú sa sem výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka, tzv. prechodné položky. Pričom pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom. Pričom ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

Pri dodaní tovaru za protihodnotu je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Pri dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku. Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, ako aj ho dodá bezodplatne alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: