dnes je 17.1.2020
Input:

Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v roku 2020

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.98 Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime zabezpečenie dane pri dovoze tovaru podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Týka sa oslobodenia dovozu tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, za podmienky, ak u dovozcu je dodanie tohto tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane. Dodaním oslobodeným od dane sa rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Ako aj dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet. A tiež dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet, ak kupujúci je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu a nie je identifikovaná pre daň, a ak povinnosť platiť spotrebnú daň vzniká kupujúcemu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru. Alebo premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania, ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane. Oslobodenie sa uplatní, ak v čase dovozu tovaru dovozca, ktorý je platiteľom, alebo jeho zástupca poskytne colnému orgánu najmenej nasledujúce informácie. A to svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku alebo osobitné identifikačné číslo pre daň daňového zástupcu, ktorý zastupuje dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane, identifikačné číslo pre daň zákazníka pridelené v inom členskom štáte alebo svoje pridelené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí a dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, najmä zmluvu o preprave tovaru alebo prepravný doklad.

Zabezpečenie dane je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, keby sa neuplatnilo takéto oslobodenie od dane, vo výške dane, ktorú by bola povinná platiť, keby sa neuplatnilo toto oslobodenie. Pričom sa poskytne formou zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti a ručením podľa zákona č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Colný úrad rozhodnutím určí výšku zabezpečenia dane a lehotu na jej zaplatenie. Proti rozhodnutiu o zabezpečení dane nie je možné podať odvolanie. Ak osoba zabezpečenie dane nezaplatí v lehote a vo výške určenej v rozhodnutí, colný úrad oslobodenie od neuplatní.

Colný úrad uvoľní zabezpečenie dane do