Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

18.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.39 Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

Ing. Ľuboslava Minková

Podmienky poskytovania vreckového ako nenárokovej náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste upravuje § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”). Je potrebné upozorniť na to, že poskytovanie cestovných náhrad, vrátane vreckového, upravujú aj ďalšie predpisy napr. zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Podmienky poskytovania vreckového

Zamestnávateľ môže podľa § 14 zákona o cestovných náhradách popri nárokovej náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov [§ 4 ods. 1 písm. d) zákona o cestovných náhradách] pri zahraničnej pracovnej ceste poskytnúť zamestnancovi na krytie ťažko dokladovateľných potrebných vedľajších výdavkov aj nenárokovú náhradu vreckové a to do výšky 40 % stravného, ktoré je ustanovené v § 13 ods. 4 zákona o cestovných náhradách.

Zamestnancovi na zahraničnej pracovnej ceste

 • - patrí vždy podľa § 4 ods. 1 písm. d)náhrada preukázaných (dokladom) potrebných vedľajších výdavkov, a
 • - okrem toho môže zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť vreckové.

Vreckové je nenároková paušálna náhrada, ktorú zamestnanec nevyúčtováva/nedokladuje a ani nezdôvodňuje zamestnávateľovi jeho použitie.

O poskytnutí vreckového rozhoduje zamestnávateľ, pričom rozhoduje aj o výške vreckového. V rámci jedného zamestnávateľa sa môže vreckové poskytovať v rozdielnej výške pre rôznych zamestnancov alebo pre skupiny zamestnancov, ak je na rozdielnu výšku oprávnený dôvod (zásada rovnakého zaobchádzania). Zamestnávateľ môže aj v rámci jednej zahraničnej pracovnej cesty priznať účastníkom tejto cesty rôznu výšku vreckového. Tak isto môže byť stanovená iná výška vreckového pre jednotlivé časové pásma, pre jednotlivé krajiny, iná výška v závislosti od doby trvania zahraničnej pracovnej cesty a pod.

Nenárokovú náhradu vreckové môže poskytovať zamestnancom každý zamestnávateľ bez ohľadu na právnu formu.

Zamestnávateľ poskytuje nenárokovú náhradu vreckové na základe jeho jednostranného rozhodnutia (napr. podmienky môže mať upravené vo vnútornom predpise). Poskytovanie nie je založené na dohode so zamestnancom.

Odporúča sa, aby podmienky poskytovania vreckového a výška vreckového boli upravené vo vnútornej smernici zamestnávateľa.

Výpočet vreckového

Vreckové sa vždy vypočíta zo stravného ustanoveného v § 13 ods. 4zákona o cestovných náhradách:

 • - pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR nad 12 hodín sa vreckové počíta vždy zo základnej sadzby stravného (pri zahraničnej pracovnej ceste napr. do ČR je to vždy zo sumy 600 českých korún – opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z.),
 • - pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR nad 6 hodín až 12 hodín sa vreckové počíta vždy z výšky 50 % zo základnej sadzby stravného (pri zahraničnej pracovnej ceste napr. do ČR je to vždy zo sumy 300 českých korún – opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z.),
 • - pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR do 6 hodín vrátane, sa vreckové počíta vždy z výšky 25 % zo základnej sadzby stravného (pri zahraničnej pracovnej ceste napr. do ČR je to vždy zo sumy 150 českých korún – opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z.).

Výpočet vreckového sa teda neviaže na skutočne poskytnuté stravné v peňažnom plnení zamestnancovi, ktoré môže byť

 • - nižšie ako stravné ustanovené v § 13 ods. 4 zákona o cestovných náhradách (napr. krátené v prípade čiastočne bezplatne zabezpečeného stravovania podľa § 13 ods. 7 a 8, dohodnuté nižšie stravné podľa § 13 ods. 6), alebo
 • - nemusí byť poskytnuté vôbec (napr. v prípade zabezpečenia úplne bezplatného stravovania podľa § 13 ods. 7),
 • - vyššie ako je ustanovené v § 13 ods. 4 zákona o cestovných náhradách, ktoré zamestnávateľ poskytuje na základe § 9 zákona o cestovných náhradách.

Ak by zamestnávateľ poskytoval na základe § 9 zákona o cestovných náhradách vyššie stravné, vreckové sa tiež vždy vypočíta zo stravného ustanoveného zákonom, t. j. zo stravného podľa § 13 ods. 4 zákona o cestovných náhradách.

Vyššie uvedené skutočnosti neovplyvňujú výšku vreckového a vreckové sa vždy počíta zo stravného, ktoré je ustanovené v § 13 ods. 4zákona o cestovných náhradách, na ktoré má zamestnanec nárok v závislosti od dĺžky trvania zahraničnej pracovnej cesty v rámci kalendárneho dňa. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste sa tak isto nezaokrúhľuje; zamestnávateľ môže zaokrúhliť pri vyúčtovaní náhrad iba nedoplatok zamestnávateľa alebo preplatok zamestnanca podľa § 36 ods. 13 zákona o cestovných náhradách.

Vreckové ako príjem zo závislej činnosti

V súlade s § 5 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) predmetom dane u zamestnanca nie je cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste. Vreckové poskytnuté zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste sa vždy zdaňuje bez ohľadu na to, či ide o nárokové alebo nenárokové vreckové poskytnuté v súlade s osobitným predpisom.


Príklad 1

Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 9 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 300 českých korún (základná sadzba stravného v cudzej mene je 600 českých korún). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed.

Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed a výpočet vreckového (napr. 10 %):

300 českých korún – 40 % zo 600 českých korún = 300 českých korún – 240 českých korún = 60 českých korún

Zamestnancovi sa poskytne stravné v cudzej mene, t. j. doplatok do výšky peňažného plnenia v sume 60 českých korún.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 30 českých korún (10 % z 300 českých korún).


Príklad 2

Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 5 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 150 českých korún (základná sadzba stravného v cudzej mene je 600 českých korún). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed.

Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed výpočet vreckového (napr. 10 %):

150 českých korún – 40 % zo 600 českých korún = 150 českých korún – 240 českých korún

Zamestnancovi nevznikol nárok stravné v cudzej mene, t. j. na doplatok do výšky peňažného plnenia, pretože miera krátenie za bezplatne zabezpečený obed (240 českých korún)je vyššia ako nárok na stravné v cudzej mene (150 českých korún).

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 15 českých korún (10 % z 150 českých korún).


Príklad 3

Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 5 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 142,50 českých korún na základe dohody so zamestnancom v pracovnej zmluve – nižšie stravné o 5 % (základná sadzba stravného v cudzej mene je dohodnutá na sumu 570 českých korún). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed.

Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed výpočet vreckového (napr. 10 %):

142,50 českých korún – 40 % z 570 českých korún = 142,50 českých korún – 342 českých korún

Zamestnancovi nevznikol nárok stravné v cudzej mene, t. j. na doplatok do výšky peňažného plnenia, pretože miera krátenie za bezplatne zabezpečený obed (342 českých korún) je vyššia ako nárok na stravné v cudzej mene (142,50 českých korún).

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 15 českých korún (10 % z 150 českých korún).


Príklad 4

Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 5 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 150 českých korún; na základe dohody so zamestnancom v pracovnej zmluve sa v tomto časovo pásme zamestnancovi poskytuje vyššie stravné 50 českých korún; zamestnancovi je teda poskytnuté stravné v cudzej mene vo výške 200 českých korún. Zamestnancovi bola bezplatne poskytnutá večera.

Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed výpočet vreckového (napr. 40 %):

150 českých korún – 40 % zo 600 českých korún = 150 českých korún – 390 českých korún

Zamestnancovi nevznikol nárok na nárokové stravné v cudzej mene, t. j. na doplatok do výšky peňažného plnenia, pretože miera krátenie za bezplatne zabezpečený obed (390 českých korún) je vyššia ako nárok na stravné v cudzej mene (150 českých korún). Zamestnávateľ mu poskytne len fakultatívne stravné v cudzej mene na základe dohody vo výške 50 českých korún.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové v sume 60 českých korún (40 % zo 150 českých korún).


Príklad 5

Zamestnávateľ pravidelne vysiela zamestnanca, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, na jednodňové zahraničné pracovné cesty do Rakúska. Z tohto dôvodu sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli v pracovnej zmluve na nižšej sume stravného pri týchto zahraničných pracovných cestách, a to o 5 %. Pre zahraničné pracovné cesty v jednotlivých časových pásmach má zamestnanec nárok na stravné podľa dohody v pracovnej zmluve, a to:

 • - pri zahraničných pracovných cestách v trvaní do 6 hodín vrátane v sume 42,75 eur (45 eur – 5 % = 42,75 eur),
 • - pri zahraničných pracovných cestách v trvaní od 6 do 12 hodín vrátane v sume 21,375 eur (22,50 eur – 5 % = 21,375 eur),
 • - pri zahraničných pracovných cestách v trvaní nad 12 hodín v sume 10,6875 eur (11,25 eur – 5 % = 10,6875 eur).

Zamestnávateľ ho vyslal na trojdňovú pracovnú cestu k jednému klientovi, pričom stravné mu poskytol na základe dohody za tých istých podmienok ako pri jednodňových pracovných cestách. Prvý deň trvala pracovná cesta v časovom pásme do 6 hodín (nárok na stravné 10,6875 eur), druhý deň trvala v časovom pásme nad 12 hodín (nárok na stravné 42,75 eur) a tretí deň trvala pracovná cesta v časovom pásme od 6 do 12 hodín (nárok na stravné 21,375 eur ). Zamestnanec mal čiastočne zabezpečené stravovanie:

 1. deň – večeru,
 2. deň – obed,
 3. deň – raňajky.

Z akej sumy stravného v cudzej mene sa vypočíta miera krátenia za bezplatne zabezpečené stravovanie – zo sumy 45 eur alebo z dohodnutých nižších súm stravného pre jednotlivé časové pásma? Z akej sumy stravného sa vypočíta vreckové (napr. 10 %)?

Výpočet miery krátenia, výpočet nároku na stravné a výpočet vreckového:

1. deň

Stravné

Zamestnanec mal nárok na stravné vo výške 10,6875 eur, ktoré mu zamestnávateľ kráti na základe § 13 ods. 7 zákona o cestovných náhradách

 • - 35 % za poskytnutú večeru, t. j. o 14,9625 eur, miera krátenia sa vypočíta z najvyššie dohodnutej sumy stravného (42,75 eur x 35 %).

Zamestnávateľ v tomto prípade už zamestnancovi neposkytne žiadne peňažné plnenie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: