dnes je 28.1.2020
Input:

Stanovenie noriem prirodzených úbytkov zásob

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.2 Stanovenie noriem prirodzených úbytkov zásob

Ing. Jitka Meluchová, PhD.; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Stanovenie noriem prirodzených úbytkov zásob   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      


Vypracovanie vnútropodnikových smerníc je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé oblasti majetku a zdrojov krytia, sprehľadnenie systémov tokov majetku v podniku, dokonalé zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia predmetu účtovníctva a v neposlednom rade si ich v súčasnosti pri daňových kontrolách a auditoch pýtajú zamestnanci daňových úradov a audítori na to, aby sa oboznámili s fungovaním uvedených činností v účtovnej jednotke.

Článok I

Účel smernice

Účelom smernice je definovať spôsob stanovenia, účtovania a prehodnotenia výšky noriem prirodzených úbytkov zásob v konkrétnych technických, prevádzkových, technologických a ekonomických podmienkach.

Článok II

Definícia normy prirodzených úbytkov

Kladná definícia

Za prirodzený úbytok sa považuje taká strata zásob, ktorá vznikla v dôsledku ich prirodzenej povahy a vlastností.

Za prirodzené vlastnosti zásob, v dôsledku ktorých môžu vznikať prirodzené úbytky sa považujú tieto vlastnosti:

 • vysušovanie, vyparovanie, vychladenie, vymrazenie, presakovanie, topenie, rozliatie, vypečenie, rozprášenie, rozptýlenie, rozsypanie, rozdrobenie, rozklad, vyprchanie, tvrdnutie, usadenie, ulipnutie na predmetoch,

 • tekutosť, rozdiel na váhe pri prelievaní tekutín s rôznou hustotou, ktorá je ovplyvnená aj klimatickými podmienkami, rozdiely vzniknuté pri manipulácii alebo pri rozvažovaní a pod.,

 • pri činnosti s ovocím a zeleniny: zhnitie, plesnivenie, zmrznutie, zaparenie,

 • pri činnosti so zásobami palív: vysušenie, vyparenie, rozprášenie, rozpustenie, odplavenie, rozdrobenie, preváženie a pod.

Normami prirodzených úbytkov sú aj technické alebo technologické straty do normy pri výrobnej činnosti a to do výšky podľa osobitných predpisov.

Negatívna definícia

Normami prirodzených úbytkov nie je strata z dôvodu drobných krádeží v samoobsluhách, predajniach spoločnosti s voľným výberom zákazníkom, ktorý nebol pristihnutý, a pod.

Normami prirodzených úbytkov nie sú bezodplatne poskytnuté obchodné vzorky na reklamu tovaru resp. služby, bezodplatné poskytnutie reklamných predmetov spoločnosti.

Normami prirodzených úbytkov nie sú straty vzniknuté v dôsledku skazy, znehodnotenia resp. vyradenia chybných zásob v dôsledku exspirácie alebo manipulačných strát v miestach na to určených.

Normami prirodzených úbytkov nie sú straty a škody zavinené hmotne zodpovednými osobami.

Článok III

Používanie noriem prirodzených úbytkov

Normy prirodzených úbytkov zásob stanovené touto smernicou sa používajú vtedy, ak sa z dôvodu inventarizácie, ktorej súčasťou je porovnanie skutočného a účtovného stavu zásob, zistil inventarizačný rozdiel.

Ak je skutočný stav zistený pri inventarizácii nižší ako účtovný stav zásob, sa takto zistený rozdiel upraví o sumu prirodzených úbytkov zásob, ktoré sa vypočítajú na základe smernice.

Výsledná hodnota inventarizačného rozdielu spolu s úpravou, ktorá sa týka prepočtu hodnoty zásob predstavujúcich prirodzené úbytky sa uvádzajú priamo v inventúrnych súpisoch a inventarizačných zápisoch.

Prirodzené úbytky zásob sa účtujú priamo do nákladov v rozsahu skutočne zistených strát v prípade, že nepresahujú hodnotu noriem prirodzených úbytkov určených v tejto smernici.

Normy prirodzených úbytkov stanovené smernicou platia bez ohľadu na časový úsek uskladňovania tovaru v príslušnej organizačnej zložke.

Článok IV

Spôsob stanovenia noriem


Podoba tejto smernice je závislá na druhu podnikania a zásob, ktoré podliehajú rozprášeniu, sublimácii, vyparovaniu atď. Pokiaľ nie je možnosť využiť vzorové normy, malo by dôjsť k stanoveniu ich výšky na základe skúseností, prípadne na základe experimentálnej skúšky. Obvykle je norma stanovená percentom z tržieb, ale je možné ju určiť aj podľa jednotiek ako množstvo, čas a podobne.

Normy prirodzených úbytkov sa vzťahujú na nasledujúce druhy zásob:

 • …..

 • …..

 • ….. (uviesť konkrétne druhy zásob)

Normy prirodzených úbytkov sa nevzťahujú a nie je ich možné určiť na zásoby:

 • ktoré boli vrátené dodávateľovi,

 • ktoré boli preberané alebo dopravované bez váženia (podľa faktúry, alebo odhadom),

 • ktoré boli preberané a evidované v kusoch alebo v pôvodnom spotrebiteľskom balení od dodávateľa, resp. výrobcu,

 • ktoré neboli prevzaté na sklad osobou hmotne zodpovednou (evidenčne bez toho, aby boli uskladnené v sklade),

 • ktoré sa presúvajú medzi jednotlivými vnútornými organizačnými zložkami,

 • ktoré boli odpísané a vyradené v dôsledku zistenia mánk alebo zistených nezavinených škôd alebo v dôsledku živelných pohrôm.

Percentá noriem prirodzených zásob zahŕňajú aj úbytky, ku ktorým dochádza pri preprave zásob do vnútornej organizačnej zložky spoločnosti, pri nakladaní a vykladaní zásob, pri skladovaní a pri skladovej manipulácii.

V rámci noriem prirodzených úbytkov je zakázané uplatňovať úbytky, ktoré nevznikli alebo zneužívanie noriem ku krytiu úbytkov, ktoré vznikli iným spôsobom ako pre ktoré boli určené.

Ak sú z rôznych príčin prirodzené úbytky v skutočnosti vyššie, než ako sa vypočítali na základe smernice, je možné presahujúci prirodzený úbytok preukázať výlučne na základe znaleckého posudku.

Článok V

Výpočet hodnoty prirodzených úbytkov

Normy prirodzených úbytkov zásob sa vypočítajú ako percento z:

 • dosiahnuté čistého obratu zásob bez DPH,

 • hodnoty skutočne spotrebovaných zásob.

Na základe kalkulácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto smernice, sa stanovujú tieto normy prirodzených úbytkov:

… (stredisko)… má stanovenú normu prirodzených úbytkov vo výške …(%)… z tržieb

… (stredisko)… má stanovenú normu prirodzených úbytkov vo výške …(%)… z tržieb

… (druh zásob)…

Článok VI

Povinnosti zamestnancov v súvislosti noriem prirodzených úbytkov

Hospodárske straty, ktoré sú zahrnuté v normách prirodzených úbytkov je potrebné do budúcnosti znižovať. Zamestnanci spoločnosti v rámci svojej riadiacej