Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o zásadách a účtovaní pokladnice

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.1 Smernica o zásadách a účtovaní pokladnice

Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Dopady nevypracovania tejto smernice

 • ak nie sú zadané základné predpoklady evidencie a manipulácie s pokladničnou hotovosťou a ceninami, podpísaná zodpovednosť za zverené prostriedky by bola neúčinná;

 • ÚJ môže uviesť rozšírené podmienky inventarizovania pokladničnej hotovosti a cenín aj mesačných intervaloch (zákonom stanovená povinnosť inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka); v tomto prípade je záväzná interná smernica, nie zákon, z tohto znenia vyplýva, že ÚJ musí podložiť inventúru mesačnými skontami tuzemskej aj cudzej meny, túto skutočnosť si overujú aj audítori v ÚJ, ktoré majú povinnosť overiť ÚZ;

 • ocenenie úbytkov cudzej meny je dané touto smernicou (metóda VAP, FIFO príp. iná), pri jej absencii je ocenenie spochybniteľné;

 • úbytok cenín (stravné lístky, kolky, telefónne karty a pod.) majú väčšinou charakter vzniku daňovo uznaných nákladov (u SL len sčasti – max. vo výške 55% stravnej hodnoty), napriek tomu však pravidlá účtovania a ocenenie musia byť dané smernicou (poškodenie cenín, limity telefonických hovorov, preukazovanie spotreby kolkov, diaľničných známok a pod.).

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Právna úprava

 • Zákon č . 431/2002 Z. z . o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve);

 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23052/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a doplnkov (ďalej len postupy účtovania);

 • zákon č. 659/2007 Z. z. Generálny zákon o zavedení eura ako domácej (tuzemskej) meny;

 • vyhláška č.75/2008 Z. z. o pravidlách vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm;

 • vyhláška č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľa;

 • novelizovaný zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP (vstúpil do platnosti 1. 9. 2008).

Zásady vedenia pokladnice stanovujú postup pri vedení tuzemskej a valutovej pokladnice, hmotnú zodpovednosť za stav pokladničnej hotovosti a náplň činnosti pokladníka.

Článok II

Zásady vedenia pokladnice

S osobou hmotne zodpovednou za nakladanie s peňažnými prostriedkami v hotovosti, ceninami a prísne zúčtovateľnými tlačivami (ďalej len pokladník) musí byť uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti a stanovený postup prác pri vykonaní fyzickej inventúry v pokladnici v zmysle § 29 ZoÚ.

I. Pokladník.................................. (meno pracovníka a náplň jeho činnosti)

 • vedie evidenciu o pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín a prísne zúčtovateľných tlačív,

 • vyhotovuje pokladničné doklady a zodpovedá za ich formálnu správnosť,

 • vedie pokladničnú knihu pre euro a každú cudziu menu osobitne, kde zapisuje stav a pohyb peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov,

 • zabezpečuje prepočet cudzej meny na euro

 • zabezpečuje priebežné číslovanie pokladničných dokladov,

 • zabezpečuje doplňovanie pokladničnej hotovosti, cenín a prísne zúčtovateľných tlačív

 • zabezpečuje odvody pokladničnej hotovosti do banky,

 • v určených pokladničných hodinách zabezpečuje príjem a výdaj peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín a prísne zúčtovateľných tlačív,

 • odovzdáva pokladničné doklady osobe zodpovednej za ich zaúčtovanie.

Evidencia pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín a prísne zúčtovateľných tlačív sa vedie v evidenčných knihách pre každú cudziu menu, druh ceniny a prísne zúčtovateľného tlačiva osobitne. Evidenčné knihy musia byť prepisné, pričom kópiu odovzdáva pokladník spolu s pokladničnými dokladmi do finančnej učtárne.

V prípade vedenia tržieb ERP (elektronická registračná pokladnica) je potrebné za každú ERP zabezpečiť dennú uzávierku (t.j. tlačový výstup obsahujúci údaje o  denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru a poskytovania služieb); v prípade vystavenia paragónu počas prerušenia prevádzky pokladnice je potrebné, aby .................... (uviesť post, príp. meno zodpovednej/určenej osoby) údaje z paragónov po opätovnom sprevádzkovaní ERP dodatočne zaevidoval v tej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená. Dennú uzávierku odovzdáva pokladník obsluhujúci ERP:.................... (na najbližší pracovný/iný deň) komu................... (meno, pozícia) spolu s pokladničnou hotovosťou. Pre účely vydávania peňazí sa na každé predajné miesto ponechá suma:.............. prevzatie tejto sumy podpíše osoba zodpovedná za príslušnú ERP výdavkový pokladničný doklad. ÚJ sa môže rozhodnúť pre stálu sumu, napr. 2000 EUR, ktorú bude považovať za stálu zálohu a bude o nej účtovať nasledovne:


MD 335 (AE) / D 211(AE). 
Ku dňu inventarizácie pokladnice sa táto suma stane predmetom inventúry

Pokladničný doklad musí byť označený obchodným názvom účtovnej jednotky a musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá peňažné prostriedky, ceniny, prísne zúčtovateľné tlačivá prijala resp. vydala, stručný popis účtovnej operácie, dátum vystavenia pokladničného dokladu, podpis príjemcu peňažných prostriedkov, cenín resp. prísne zúčtovateľných tlačív a podpis pokladníka. Pokladník nesmie vystaviť pokladničný doklad bez schválenia vecnej správnosti prvotného dokladu, na základe ktorého pokladničný doklad vystavuje. Osoby zodpovedné za schvaľovanie vecnej správnosti prvotných dokladov a ich podpisové vzory sú obsahom smernice č. .......... o obehu účtovných dokladov.

V priebehu účtovného obdobia eviduje pokladník všetky pohyby vo valutových pokladniciach. Účtuje o kurzových rozdieloch vo valutových pokladniciach, ktoré vznikajú v dôsledku inkasa pohľadávok alebo úhrady záväzkov. Pokladník prepočítava prijatú alebo vydanú zahraničnú menu z dôvodu nákupu alebo predaja cudzej meny za domácu menu podľa § 24 ods. 3 ZoÚ kurzom, za ktorý boli tieto valuty nakúpené alebo predané (kurz komerčnej banky prípadne zmenárne, valuty nákup ak ide o predaj valút banke za domácu menu alebo valuty predaj ak ide o výmenu domácej meny za cudziu) alebo referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu. Osoba zodpovedná za účtovanie pokladnice účtuje kurzové rozdiely nasledovne: 

MD / D

kurzový zisk 211 AE / 663

kurzová strata 563/211 – AE

Úbytky z valutovej pokladnice z dôvodu úhrad faktúr dodávateľom alebo poskytnutia preddavkov na zahraničné pracovné cesty (znejúcich na cudziu menu) budú prepočítané kurzom......... (podľa postupov účtovania pre podnikateľov sú uvedené 2 možnosti ocenenia úbytku cudzej meny: metóda FIFO alebo vážený aritmetický spôsob). 
Prírastky valutovej pokladnice z dôvodu inkasa odberateľských faktúr alebo splátky pohľadávok voči spoločníkom (znejúcich na cudziu menu) budú prepočítané kurzom NBS; v prípade vrátenia nepoužitej cudzej meny na zahraničnej pracovnej ceste sa táto ocení kurzom ...... (podľa zvoleného spôsobu ocenenia cudzej meny pri jej výdaji z pokladnice). 
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta osoba zodpovedná za účtovanie pokladnice zostatok v jednotlivých valutových pokladniciach kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (posledný deň účtovného obdobia). Osoba zodpovedná za účtovanie pokladnice účtuje kurzové rozdiely nasledovne: 

MD / D

kurzový zisk 211-AÚ / 663

kurzová strata563 / 211-AÚ

Aktuálny kurz ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu je - u pokladničných operácií – deň uvedený na príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch.

Na poskytnutie preddavku použije zamestnanec formulár “Žiadosť o preddavok“, ktorý musí byť schválený zodpovedným pracovníkom....................... (meno pracovníka), a ktorý je obsahom smernice č.....o obehu účtovných dokladov. Tento formulár je zároveň prílohou k výdavkovému pokladničnému dokladu.

Číselné rady, ktoré sa používajú pre číslovanie pokladničných dokladov sú uvedené v smernici č. ........... o systéme spracovania účtovníctva.

Doplňovanie pokladničnej hotovosti, cenín, prísne zúčtovateľných tlačív zaisťuje pokladník v hodinách od ....... do ....... hod. pred otvorením pokladne na základe predpokladaných výdavkov. V prípade, že niektorá organizačná zložka firmy predpokladá pre daný deň výdavky v hotovosti, ktoré prekračujú bežnú úroveň, odovzdá písomnú požiadavku (schválenú zodpovedným pracovníkom) pokladníkovi do ........ hod. V hodinách od ......... do ....... hod. zaistí pokladník odvod pokladničnej hotovosti nad stanovený pokladničný limit do banky. Limit pokladničnej hotovosti je stanovený vo výške..................... (napr. 1 000 EUR).

Pokladničné hodiny sú denne od ......... do ....... hod., s výnimkou dní počas ktorých pokladňa zaisťuje iba výplatu miezd v hotovosti.

Pokladničné doklady spolu s kópiami listov evidenčných kníh (pokladničná kniha, kniha evidencie cenín a prísne zúčtovateľných tlačív) odovzdáva pokladník do finančnej učtárne v termínoch stanovených smernicou č. .......... o obehu účtovných dokladov.

Na zabezpečenie pokladničnej hotovosti používa pokladník firemný trezor. Pri presunoch hotovosti pri doplňovaní pokladničnej hotovosti a odvodoch hotovosti do banky používa pokladník špeciálny kufrík pre prevoz hotovosti, ktorý je súčasťou inventára pokladne. Pri ceste musí byť doprevádzaný členom firemnej bezpečnostnej služby, ktorého každý deň menuje veliteľ ochrany.

K poslednému dňu mesiaca sa vykoná fyzická inventúra pokladničnej hotovosti, za ktorú zodpovedá poverený vedúci pracovník.

O ceninách a prísne zúčtovateľných tlačivách, ktoré sú súčasťou zodpovednosti pokladníka, pojednáva interná smernica č........

Článok III

Inventarizácia pokladničnej hotovosti

Inventarizáciu pokladničnej hotovosti, cenín a prísne zúčtovateľných tlačív vykonáva inventarizačná komisia v súlade so smernicou č. ....... o inventarizácii majetku a záväzkov. Príkaz na vykonanie riadnej fyzickej inventúry vydá vedúci ekonomického úseku. Mimoriadnu fyzickú inventúru nariaďuje riaditeľ

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: