Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

9.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.5 Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO) 
 
Názov vnútropodnikovej smernice Vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
Prílohy  
Číslo smernice  
Rozsah platnosti  
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Platnosť smernice pre obdobie  
Schválil  

Prevádzkovateľ ...............................(uviesť jeho presné označenie, sídlo) vydávam

prílohu č. 6 – na vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru

Táto príloha je vypracovaná v súlade so zákonom 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba – zamestnanec personálneho oddelenia:

 1. Vypracuje na základe predložených osobných údajov zamestnanca a v závislosti od typu pracovnej úlohy alebo pracovnej činnosti príslušnú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti podľa § 223 až 228a ZP (Zákonníka práce). V dohodách budú osobné údaje spracované v predpísanej forme.
 2. Pri získavaní osobných údajov bude každá dotknutá osoba (zamestnanec) informovaný o všetkých náležitostiach spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 GDPR.
 3. Vo formulácii dohody o vykonaní práce nesmie byť uvedené, že osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, teda zamestnanca, pretože právnym základom ich spracúvania je dohoda o pracovnej činnosti (teda zmluvný vzťah) Okrem osobných údajov budú dohody obsahovať aj podstatné náležitosti jednotlivých dohôd.
 4. Ak k uzatvoreniu dohody je potrebné spracúvať osobné údaje na úradných dokladoch (kópie vysvedčení), tieto osobné údaje je možné spracúvať na základe
  1. osobitne udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
  2. bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa

Pri výbere právneho základu spracúvania osobných údajov na úradných dokladoch je potrebné zvážiť, že na tomto právnom základe sa budú spracúvať osobné údaje na úradných dokladoch pri všetkých typoch pracovných zmlúv a u všetkých zamestnancov a podľa toho je potrebné zvoliť alternatívu a) alebo alternatívu b).V prípade ak zamestnávateľ doposiaľ spracúval osobné údaje na úradných dokladoch bez súhlasu dotknutej osoby (v súlade s predchádzajúcou už neplatnou legislatívou), je odporúčané postupovať podľa bodu b).

 1. Ak k uzatvoreniu dohody je potrebné spracúvať osobné údaje na úradných fotografiách (služobný preukaz) tieto osobné údaje je možné spracúvať na základe
  1. osobitne udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
  2. bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa

Pri výbere právneho základu spracúvania osobných údajov na fotografiách je potrebné zvážiť, že na tomto právnom základe sa budú spracúvať osobné údaje na fotografiách pri všetkých typoch pracovných zmlúv a u všetkých zamestnancov a podľa toho je potrebné zvoliť alternatívu a) alebo alternatívu b).V prípade ak zamestnávateľ doposiaľ spracúval osobné údaje na fotografiách so súhlasom dotknutej osoby (v súlade s predchádzajúcou už neplatnou legislatívou), je odporúčané postupovať podľa bodu a).

 1. V súlade s čl. 10 GDPR spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení založených na článku 6 ods. 1 GDPR sa vykonáva len pod kontrolou orgánu verejnej moci, alebo ak je spracúvanie povolené právom EÚ alebo právom SR poskytujúcim primerané záruky ochrany práv a slobôd dotknutých osôb.

Dohoda o vykonaní práce – musí byť uzatvorená písomne (inak je neplatná), najviac na 12 mesiacov a musí v nej byť vymedzená:

 • pracovná úloha,

 • odmena za vykonanú úlohu,

 • doba, počas ktorej sa má úloha vykonať,

 • predpokladaný rozsah prác

 • poverenie na spracúvanie osobných údajov ak je to relevantné /odkaz na poverenie na spracúvanie osobných údajov, ak je upravené internými predpismi ak je to relevantné

 • povinnosť mlčanlivosti podľa § 79 zákona o ochrane osobných údajov

(K uzatvoreniu dohody dôjde najneskôr jeden deň pred začatím výkonu prác. Rozsah prác nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku).

Dohoda o brigádnickej práci študenta – musí byť uzatvorená písomne (inak je neplatná) najviac na 12 mesiacov a musí v nej byť vymedzená:

 • dohodnutá práca,

 • odmena za vykonanú prácu,

 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,

 • dohodnutý rozsah pracovného času

 • poverenie na spracúvanie osobných údajov ak je to relevantné /odkaz na poverenie na spracúvanie osobných údajov, ak je upravené internými predpismi ak je to relevantné

 • povinnosť mlčanlivosti podľa § 79 zákona o ochrane osobných údajov

(Rozsah prác vykonávaných na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie prekročiť v priemere viac ako 20 hodín týždenne).

Dohoda o pracovnej činnosti – musí byť uzatvorená písomne (inak je neplatná) najviac na 12 mesiacov a musí v nej byť vymedzená:

 • dohodnutá práca,

 • odmena za vykonanú prácu,

 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,

 • dohodnutý rozsah pracovného času

 • poverenie na spracúvanie osobných údajov ak je to relevantné /odkaz na poverenie na spracúvanie osobných údajov, ak je upravené internými predpismi ak je to relevantné

 • povinnosť mlčanlivosti podľa § 79 zákona o ochrane osobných údajov

(Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne).

V ďalších dojednaniach dohôd možno dohodnúť spôsob splatnosti odmeny, výplatný termín, možnosť vyslať zamestnanca činného na základe dohody na služobnú cestu, úhrada cestovných náhrad v zmysle zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, utajovanie skutočností, spôsob skončenia dohody a pod.

Dohody budú vypracované v dvoch rovnopisoch. Jeden dostane zamestnanec, jeden sa založí do personálno-mzdovej agendy.


DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzavretá podľa ustanovenia § 226 ZP

Článok I.

ÚČASTNÍCI DOHODY

ZAMESTNÁVATEĽ: ............................Verlag, s.r.o.

Sídlo:................................................... Rožňavská 10, 831 03 Bratislava

IČO: ....................................................99 999 999

Registrácia: ......................................Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 9999/B

Zastúpenie: ......................................Ing. Ján Hlavatý, konateľ

ZAMESTNANEC: .............................Mgr. Imrich Kľukatý

Rodné číslo: ....................................740419/9999

Trvalé bydlisko: ...............................Veľká pod Kriváňom 149, 985 32

Článok II.

PREDMET DOHODY

Predmetom tejto dohody o vykonaní práce je vykonávanie nasledovnej pracovnej úlohy zo strany zamestnanca v prospech zamestnávateľa:

[?],

[?],

[?].

Dohodnutý rozsah pracovného času zamestnanca predstavuje [?] hodín. Pracovná doba zamestnanca je určovaná zamestnávateľom podľa jeho potrieb.

Článok III.

ODMENA

Zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi za prácu vykonávanú v zmysle tejto dohody odmenu vo výške [?],- EUR (slovom: [?] euro).

Odmena je splatná po skončení a odovzdaní úlohy, v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa, určenom pre výplatu miezd.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti úlohy.

Odmena sa platí [v hotovosti] [bezhotovostným prevodom na bankový účet zamestnanca č. [?]].

Článok IV.

TRVANIE DOHODY

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od [?] do [?].

Pracovný pomer je dohodnutý so skúšobnou dobou 3 mesiace do [?]

Zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť, pokiaľ úloha nebola vykonaná v dohodnutej dobe.

Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže úlohu vykonávať, pretože mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky.

Okamžité skončenie dohody je možné len v prípadoch, v ktorých možno v zmysle Zákonníka práce okamžite skončiť pracovný pomer.

Uplynutie doby, na ktorú bola táto dohoda uzavretá, nemá vplyv na platnosť a účinnosť tých záväzkov a povinností účastníkov, ktoré majú podľa ich povahy alebo podľa ustanovení tejto dohody pretrvať aj po jej skončení. Ide najmä, avšak nie výlučne, o peňažné záväzky účastníkov, záväzky týkajúce sa mlčanlivosti a súhlas na spracovanie osobných údajov.

Článok V.

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNÁVETEĽA A ZAMESTNANCA

Zamestnanec je povinný:

 • vykonávať dohodnutú prácu svedomite a riadne podľa svojich najlepších znalostí a schopností a dodržiavať podmienky dohodnuté v tejto dohode;

 • vykonávať dohodnutú prácu osobne;

 • zabezpečiť si ešte pred uzavretím tejto dohody [písomný] súhlas svojho zamestnávateľa, u ktorého je zamestnaný v pracovnom pomere, s uzavretím a plnením tejto dohody, pokiaľ sa získanie takéhoto súhlasu v zmysle zákona vyžaduje;

 • dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

 • dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú;

 • zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a údajoch, o ktorých sa dozvedel, alebo s ktorými prišiel do styku počas plnenia predmetu tejto dohody alebo v súvislosti s jeho prácou podľa tejto dohody, pričom táto povinnosť trvá aj po skončení tejto dohody bez časového obmedzenia;.

Zamestnávateľ je povinný:

 • vytvárať zamestnancovi primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon dohodnutej práce, vrátane úhrady nákladov vyvolaných výkonom práce zamestnanca pre zamestnávateľa (najmä stravného a cestovných náhrad);

 • primerane kontrolovať riadny výkon práce v zmysle tejto dohody;

 • zaplatiť zamestnancovi za vykonanú prácu dohodnutú odmenu;

 • dodržiavať ostatné podmienky dohodnuté v tejto dohode.

Článok VI.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: