Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny kraj

13.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8 Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny kraj

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť dokument

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“) v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré nadobudli účinnosť od 25.5.2018 a upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom na úrovni územnej samosprávy v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

2. Táto smernica upravuje vlastné podmienky podrobnosti pri prijímaní a vybavovaní oznámení, podaní a podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle ustanovenia § 11 ods. 8 zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

3. Smernica je záväzná pre zamestnancov1) prevádzkovateľa, a to zamestnancov samosprávneho kraja/ obce/mesta a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti (rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou prevádzkovateľa).

Čl. II

Základné pojmy

1. Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi, pričom za pracovnoprávny vzťah sa považuje aj štátnozamestnanecký pomer a služobný pomer. V podmienkach prevádzkovateľa sú to

a) zamestnanci prevádzkovateľa (samosprávneho kraja/obce) a zároveň

b) zamestnanci rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a právnických osôb zakladateľskej pôsobnosti, (ak tieto sú v pôsobnosti), ktorí sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, povolania, postavenia alebo funkcie dozvedeli o závažnej protispoločenskej činnosti a urobili o tom v dobrej viere oznámenie alebo podnet zodpovednej osobe.

c) blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi ako zamestnanec podľa písm. a) a b) (ďalej len zamestnanci).

3. Zamestnávateľom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. V podmienkach prevádzkovateľa a v zmysle zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti zamestnávateľom je prevádzkovateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov alebo je orgánom verejnej moci.

4. Orgánom verejnej moci

a) štátny orgán, obec 15), mesto, mestská časť 15), 19) vyšší územný celok 16)

b) právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona 2)

c) právnická osoba založená osobou v bode a) alebo v bode b)

d) právnická osoba a fyzická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy

5. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve EÚ alebo v práve SR, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve EÚ alebo v práve SR3). Na účel tejto smernice prevádzkovateľom je obec15) /vyšší územný celok16).

5. Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanci dozvedeli a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu, prípadne usvedčeniu jej páchateľa.

6. Podnet je oznámenie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle ods. 7, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v podmienkach prevádzkovateľa.

7. Závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré plynie z obsahu a je

a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 TZ (Trestného zákona), trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 TZ (Trestného zákona), niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

b) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo

c) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.3)

8. Anonymné oznámenie, podanie a anonymný podnet je oznámenie, podanie a podnet, ktoré neobsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zamestnanca, ktorý oznámenie, podanie alebo podnet podáva.

9. Zodpovednou osobou je osoba, ktorá vykonáva činnosti v súlade so zákonom o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a touto smernicou.

10. Oprávnená osoba je každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva EÚ alebo práva SR5).

11. Záznam o spracovateľskej činnosti je záznam obsahujúci informácie

a) meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;

b) účely spracúvania;

c) opis kategórii dotknutých osôb a kategórií osobných údajov;

d) kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;

e) prenosy osobných údajov prevádzkovateľom uvedeným v písm. d) vrátane uvedenia krajín prenosu, pre ktoré neexistuje rozhodnutie o primeraných zárukách, ako aj uvedenie dokumentácie primeraných záruk, ak je to relevantné;

f) predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov

g) všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov 6).

12. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa akékoľvek informácie týkajú, na ktorých základe je fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná 7). V podmienkach prevádzkovateľa je to oznamovateľ alebo fyzická osoba, voči ktorej oznámenie, podanie alebo podnet smerujú.

13. Práva dotknutej osoby sú najmä práva na

a) prístup k osobným údajom,

b) opravu osobných údajov,

c) vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie),

d) obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) prenosnosť osobných údajov,

f) námietky proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva),

g) podanie sťažnosti dozornému orgánu,

h) odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu vymedzeného GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov8).

14. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, on-line identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Čl. III

Zamestnávateľ v súlade s § 11 zákona určuje zodpovednú osobu.

Zodpovednou osobou v podmienkach obce/územnej samosprávy pre účely prijímania, evidovania a preverovania oznámení a podnetov o protispoločenskej činnosti je podľa § 11 ods. 3 zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór4).

Zodpovedná osoba vykonáva povinnosti určené zamestnávateľom v tejto smernici. Povinnosti vychádzajú z ustanovení zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba ustanovená podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je oprávnená spracúvať osobné údaje na účely vedenia evidencie podnetov na v obci /vyššom územnom celku v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu. Zodpovedná osoba je ďalej oprávnená spracúvať aj ďalšie osobné údaje pri riešení podnetu, ktoré sú uvedené v podnete o oznamovateľovi, ako aj o osobe voči ktorej oznámenie smeruje.

Zodpovedná osoba, ktorá je zároveň oprávnenou osobou musí byť oboznámená s touto smernicou a spracúvať osobné údaje na základe poverenia a pokynov ako oprávnená osoba podľa GDPR 6).

Čl. IV

Prijímanie podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti

1. Podnet alebo oznámenie je adresované/podané výlučne hlavnému kontrolórovi. Prevádzkovateľ v záujme vytvorenia vhodného komunikačného prostredia pre oznamovanie protispoločenskej činnosti zriaďuje písomnú, osobnú, a elektronickú formu podávania podnetu alebo oznámenia.

2. Podnet alebo oznámenie možno podať písomne na adresu ................ s uvedením zodpovednej osoby – hlavného kontrolóra a slova „Neotvárať”. Zamestnanec podateľne bezodkladne informuje hlavného kontrolóra o prijatí podnetu alebo oznámenia.

3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom kontrolóra ako zodpovednej osoby. O ústnom podaní podnetu alebo oznámenia vyhotoví hlavný kontrolór záznam a následne zaznamená zákonom stanovené náležitosti podania alebo oznámenia do evidencie podnetov.

4. Elektronicky je možno podať podnet 24 hodín denne na e-mailovú adresu........................... Elektronické podanie musí byť chránené heslom, ktoré sa oznamuje osobitne SMS správou na tel. číslo.................................

5. Písomný anonymný podnet doručený poštovou prepravou v zalepenej obálke s označením „neotvárať” je zamestnancom podateľne zaznamenaný v evidencii došlej pošty s poznámkou „Anonymný podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.” Zamestnanec podateľne bezodkladne informuje hlavného kontrolóra o prijatí písomného anonymného podnetu.

6. Písomný podnet, ktorý je podaný osobne bez obálky ako anonymný, je zamestnancom podateľne zaznamenaný v evidencii došlej pošty s poznámkou „Anonymný podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.”. Pracovník podateľne musí byť poučený o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone pracovnej činnosti 17), 18) .

Čl. V.

Preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

1. Preverovanie podnetu alebo oznámenia vykoná hlavný kontrolór, pričom vychádza z obsahu podania alebo oznámenia. Hlavný kontrolór povinný prijať každý podnet.

2. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie. V prípade, ak podanie alebo oznámenie nespĺňa obsahový charakter protispoločenskej činnosti alebo nie je konaním v dobrej viere 9), oznámi zamestnancovi, ktorý podal podnet, nedodržanie obsahovej náležitosti do desiatich dní od preverenia podnetu, ak nejde o anonymný podnet.

3. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú. (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

4. Pokiaľ' z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto internej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.

5. V prípade dodržania obsahovej náležitosti hlavný kontrolór eviduje podnet alebo oznámenie v zmysle čl. VII smernice a preverí podnet alebo oznámenie najneskôr do 90 dní od prijatia.

6. V odôvodnených prípadoch môže hlavný kontrolór lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať' podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet. Celková lehota na preverenie nesmie presiahnuť spolu 120 dní.

7. Hlavný kontrolór má právo v prípade potreby vyžadovať od zamestnanca prevádzkovateľa potrebnú súčinnosť pre riadne preverenie oznámenia. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete hlavný kontrolór ako zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

8. K prevereniu skutočností plynúcich z podnetu alebo oznámenia má právo10) hlavný kontrolór požiadať zamestnávateľa o potrebnú súčinnosť.

9. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

7. V procese preverenia podnetu alebo oznámenia je hlavný kontrolór povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach plynúcich z podnetu alebo oznámenia, ako aj z potrebnej súčinnosti.

8. Žiadosť o poskytnutie ochrany v rámci závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, ak bola podaná spolu s podaním alebo oznámením (písomne alebo ústne) hlavnému kontrolórovi, sa hlavným kontrolórom bezodkladne postupuje na prokuratúru alebo súd.

9. Žiadosť o poskytnutie ochrany v rámci závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom oznámená písomne alebo ústne hlavnému kontrolórovi, je bezodkladne zaslaná orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.

10. V prípade žiadosti o súčinnosť v rámci preverenia oznámenia alebo podnetu sú osoby, ktoré boli požiadané o potrebnú súčinnosť, povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach11), o ktorých sa dozvedeli prostredníctvom hlavného kontrolóra.

11. Hlavný kontrolór a jeho zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.

12. Z preverovania podnetu je hlavný kontrolór vylúčený v nasledujúcich prípadoch:

  1. Pokiaľ podnet smeruje priamo voči nemu,
  2. Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mat' pochybnosti o nezaujatosti hlavného kontrolóra vzhľadom na jeho pomer k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

13. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

14. Pokiaľ' sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, hlavný kontrolór je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Čl. VI.

Výsledok preverenia podnetu alebo oznámenia o protispoločenskej činnosti

1. O výsledku preverenia podnetu spíše hlavný kontrolór písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

2. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu hlavný kontrolór osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ' podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí k týmto skutočnosťami a nesúhlasným námietkam vyjadriť v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

3. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je hlavný kontrolór povinný zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

4. V

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: