Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov

7.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23.1 Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov

Ing. Mária Vépyová

PhD.

korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská

Baker Tilly Slovakia


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)

 

 

 

Názov vnútropodnikovej smernice

 

Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku

 

Prílohy

 

 

 

Číslo smernice

 

 

 

Rozsah platnosti

 

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá

 

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá

 

 

 

Platnosť smernice pre obdobie

 

 

 

Schválil

 

 

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Právna úprava

Výdavky na stravovanie zamestnancov je pre zamestnávateľov upravené v 2 základných právnych normách:

 • z. NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. nesk. predpisov (§ 19 ods. 2 písm. c/ bod 5), ďalej z. o D/P, s odvolaním sa na zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn.n.p. (ďalej z. o CN) a na opatrenie MPSVR SR č. 533/2010 Z. z., a

 • z. NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (§ 152)v znení zákona č. 49/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2009, ďalej ZP.

Zákonník práce (ďalej len ZP):§ 152 ZP - Stravovanie zamestnancov vymedzuje nasledovné:

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie podľa odseku 5 aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie podľa odseku 2 alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

 1. upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,

 2. umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

 3. rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

Zákon o dani z príjmov v uvedenom §19 sa plne odvoláva na znenie § 152 ZP.

Dňa 31.10.2014 nadobudlo účinnosť opatrenie MPSVR SR , ktorým sa upravili náhrady za stravné na tuzemských pracovných cestách:

Stravné do 31.10.2014 na TPC v trvaní

 

Stravné od 1.11.2014 na TPC v trvaní

 

nad 5 h. do 12 h.

 

nad 12 h. do 18 h.

 

nad 18.h.

 

nad 5 h. do 12 h.

 

nad 12 h. do 18 h.

 

nad 18.h.

 

4€

 

6€

 

9,30€

 

4,20€

 

6,30€

 

9,80€

 

V nadväznosti na tieto právne normy prijala/schválila naša účtovná jednotka túto smernicu:

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Účelom tejto smernice je uviesť postup pri poskytovaní náhrad stravného zamestnancom zo strany zamestnávateľa.

Na základe rozhodnutia manažmentu ÚJ sa zabezpečenie stravovania bude riadiť týmito zásadami v týchto bodoch:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov spoločnosti XXX

Príspevok spoločnosti na stravovanie zamestnancov

Náhrady stravného zamestnancami

Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

Článok II

Zabezpečenie stravovania zamestnancov

 • spoločnosť je povinná zabezpečiť stravovanie zamestnancom zamestnaných na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer) aj na dohodu (o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o práci študentov), pokiaľ odpracujú v jednej zmene viac ako 4 hodiny,

 • spoločnosť zabezpečuje stravovanie na základe zmluvného vzťahu so sprostredkovateľskou organizáciou v zariadeniach verejného stravovania formou nákupu stravných poukážok (ďalej stravných lístkov) Poznámka : uvedie sa konkrétny spôsob zabezpečenia stravovania;

 • každý zamestnanec má nárok na stravné lístky v množstve rovnajúcom sa počtu odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, s výnimkou, ak zamestnanec bol na pracovnej ceste a bola mu priznaná náhrada stravného;

 • stravné lístky sa budú predávať zamestnancom na nadchádzajúci mesiac …(napr. 2) posledné pracovné dni bežného kalendárneho mesiaca (s uvedením priestoru, príp.času, počas ktorého sa budú predávať, ak nie je stravné zabezpečované napr. čípovými kartami cez terminál).

Článok III

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

 • spoločnosť poskytne príspevok na stravovanie vo výške … (napr. 50 %) menovitej hodnoty stravného lístka, najviac však do výšky stravného poskytovaného podľa zákona o cestovných náhradách pri pracovných cestách v trvaní 5 – 12 hodín ( Poznámka : pre daňové účely platí: priznanie náhrad na náklady ÚJ sú vo výške max. 55% toho času z 4,20€/ 1 stravná hodnota, minimálne 55% hodnoty stravy podľa Zákonníka práce § 152),

 • rozdiel medzi príspevkom z menovitej hodnoty stravného lístka a výškou limitu podľa zákona o cestovných náhradách a príspevku zamestnávateľa zo sociálneho fondu si hradí zamestnanec,

 • spôsob uhradenia záväzku zamestnanca vyplývajúceho zo stravovania sa stanoví v osobitných ustanoveniach pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce (v hotovosti, zrážkou zo mzdy).

Článok IV

Náhrady stravného zamestnancami

Zamestnanci spoločnosti uhradia záväzky zo stravovania do posledného dňa mesiaca, predchádzajúceho mesiac, za ktorý si obstarávajú stravné lístky v prípade, že úhrada bude realizovaná v hotovosti; v prípade zrážok náhrad za stravné lístky zo mzdy sa za deň úhrady záväzku považuje deň určený na výplatu miezd a zamestnávateľovi nevzniká nárok na náhradu penále z omeškania.

Článok V

Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na stravné lístky vo výške …(napr. 60%) z povinného prídelu/tvorby do sociálneho fondu. Poznámka : ÚJ si stanoví vlastné pravidlá poskytovania príspevku zo SF, v intenciách zákona o sociálnom fonde je minimálny príspevok na stravné vo výške 30% z vytvoreného SF.

Príspevok na stravné lístky bude poskytovaný:

 • mesačne,

 • štvrťročne,

 • ročne,

podľa rozhodnutia/ vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov.

Spoločnosť dané skutočnosti o príspevku zo sociálneho fondu na stravné lístky spresní v najneskôr do 25. februára (do tohto času účtovná jednotka pozná vymeriavací základ pre dotvorenie resp. Úpravu výšky SF). Výšku príspevku zo sociálneho fondu je možné aktuálne prispôsobiť podľa priebežného hodnotenia vývoja tvorby sociálneho fondu (napr. v prípade nástupu nových zamestnancov do trvalého pracovného pomeru).

Článok VI

Vedenie evidencie a zodpovednosť

Evidencia stravných lístkov sa vykonáva u osoby zodpovednej za pokladničnú hotovosť a ceniny.

Ceniny – stravné lístky sa budú preberať proti podpisu každého zamestnanca (v deň predaja) tak, aby stravné bolo zabezpečené od prvého pracovného dňa príslušného mesiaca.

Stravné lístky sa budú predávať v určených hodinách (v posledných 2-3 pracovných dňoch pred začatím nového mesiaca; vo výnimočných prípadoch (dočasná práceneschopnosť, plánovaná krátkodobá alebo dlhodobá pracovná cesta, úmrtie v rodine a pod.) možno stravné lístky predať aj počas mesiaca.

Osoba zodpovedná za predaj stravných lístkov je povinná vypísať príjmový pokladničný doklad každému zamestnancovi o prijatej úhrade za náhrady stravného vypočítané podľa článku IV tejto smernice.

Po skončení kalendárneho mesiaca osoba zodpovedná za evidenciu stravných lístkov je povinná odovzdať všetky podklady o čerpaní (predaji) stravných lístkov ako aj príjmové pokladničné doklady (po zaznamenaní príjmu do „Pokladničnej knihy“) na zaúčtovanie.

Zodpovedná osoba pri zistení nepostačujúceho množstva odberných stravných poukážok pre všetkých zamestnancov najmenej na nasledujúci mesiac je povinná upozorniť na túto skutočnosť vedúceho ekonomického úseku/spoločníka/konateľa, ktorý je povinný v čo najkratšom čase zjednať nápravu.

Účinnosť smernice: 1.1.20..

Vypracoval: .........................

Príklad:

Zamestnanec ZZ nastúpil do trvalého pracovného pomeru dňa 19.2.2014. Zamestnávateľ obstaráva stravné poukážky svojim zamestnancom najneskôr 3 dni pred začatím nového mesiaca a predáva zamestnancom do posledného dňa v mesiaci, ktorý predchádza novému mesiacu. S novoprijatým zamestnancom sa zamestnávateľ dohodol, že po predložení účtenky (paragónu) za stravu mu preplatí náhradu stravného v intenciách právnych noriem. Príklad uvádza len predloženie jednej účtenky v hodnote 5,50€.

Riešenie:

55% zo 5,50€ vrátane DPH (podľa ZP) = 3,03€; 55% z 3,80€ (podľa z. o D/P) = 2,09€.

P.č.

 

Text

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Predložená účtenka za stravné

 

suma

 

MD

 

D

 

2.

 

a) preplatenie stravnej jednotky v hotovosti

 

2,09

 

527

 

333

 

 

 

b)priznanie za stravnú jednotku – vo výplate

 

2,09

 

333

 

211

 

 

 

za mesiac február

 

2,09

 

333

 

331

 

Príklad

Naša ÚJ zabezpečuje našim zamestnancom stravovanie formou stravných poukážok v hodnote 4€. Zamestnávateľ sa rozhodol (uvedené v internej smernici) poskytovať príspevok na stravnú jednotku sumu 3,50€. Počet pracovných dní v mesiaci = 21. Príspevok zo sociálneho fondu je 0,20€ na 1 stravnú jednotku.

Riešenie:

Príklad uvažuje o príspevku na stravu iba 1 zamestnanca.

55% zo 4€ (podľa ZP) = 2,20€; 55% z 4,20€ (podľa z. o D/P) = 2,31€. Znamená to, že príspevok na stravnú jednotku, o ktorom rozhodol zamestnávateľ (vo výške 3,50€ bez SF), je daňovo uznaným nákladom iba v plnej výške.

P.č. Text

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: