Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Skrátené vyrubovacie konanie v roku 2019

18.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.72 Skrátené vyrubovacie konanie v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PHD

Správca dane vydá rozhodnutie v skrátenom vyrubovacom konaní, ktorým vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani alebo určí sumu alebo rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok. A to v prípade ak daňový subjekt neodstránil nedostatky v primeranej lehote stanovenej správcom dane, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatneného nároku a správca dane nezačal daňovú kontrolu.

Vyrubovací rozkaz správca dane vydá na základe skutočností a na základe dôkazov, ktoré získal pri správe daní. Daňový subjekt je oprávnený podať proti vyrubovaciemu rozkazu odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odpor sa podáva správcovi dane, ktorý vyrubovací rozkaz vydal. Podaný odpor musí byť vecne odôvodnený. Daňový subjekt je povinný predložiť správcovi dane súčasne s odporom aj listiny, na ktoré sa odvoláva, alebo označenie iných dôkazov vzťahujúcich sa na dôvody podaného odporu. Proti vyrubovaciemu rozkazu nemožno podať opravné prostriedky, okrem preskúmavania rozhodnutia súdom.

Správca dane rozhodnutím odpor odmietne, ak bol podaný oneskorene, alebo neoprávnenou osobou alebo bez vecného odôvodnenia, pričom o tomto následku musí byť daňový subjekt poučený vo vyrubovacom rozkaze. Doručením odporu, ktorý neodmietne, sa vyrubovací rozkaz zrušuje v plnom rozsahu a správca dane začne daňovú kontrolu. Vyrubovací rozkaz nadobúda právoplatnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu alebo márnym uplynutím lehoty na podanie odporu.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: