Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZP

26.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má veľmi veľa povinností na úseku BOZP. Takéto množstvo povinností môže mať niekedy za následok to, že zamestnávateľ niektorú povinnosť z tohto množstva povinností nesplní. Porušenie zákonných povinností môže viesť až k uloženiu pokuty od príslušných štátnych inštitúcii.

Tomu, že BOZP treba venovať pozornosť, zodpovedá aj výška sankcií v prípade porušenia povinností. Je potrebné mať na pamäti, že účelom BOZP je ochrana života a zdravia zamestnancov. Tejto skutočnosti je prispôsobená aj výška pokuty za porušenie povinností na úseku BOZP.

Napr. Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur, ďalej porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur, vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu, od 300 eur do 33 000 eur.

Napr. Inšpektorát práce je oprávnený uložiť poriadkové pokuty zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: