Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a obce

16.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce (ďalej len „ROPO“) odpisujú hmotný a nehmotný majetok (ďalej len „HaNM“) podľa § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Účtovné odpisy predstavujú trvalé zníženie hodnoty dlhodobého HaNM v dôsledku jeho používania ako aj nevyužívania (v prípade morálneho opotrebovania alebo prírodných činiteľov) a mali by vyjadrovať reálne opotrebenie dlhodobého HaNM za dané účtovné obdobie, pretože zohľadňuje skutočnú mieru využiteľnosti daného dlhodobého HaNM a jeho reálnu dobu životnosti. Účtovná jednotka je povinná zostaviť si odpisový plán dlhodobého HaNM, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku prostredníctvom účtovných odpisov. Účtovné odpisy sa vypočítavajú z ceny, ktorou je dlhodobý HaNM ocenený v účtovníctve, pričom uvedený majetok môže byť odpísaný iba do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje:

  • očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
  • očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
  • technické a morálne zastaranie,
  • zákonné alebo iné obmedzenie na používanie majetku.

Ak sa zmenia podmienky využívania dlhodobého HaNM, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania. Zákon o účtovníctve v § 26 ods. 7 dáva ROPO možnosť uplatniť účtovné odpisy vo výške daňových odpisov.

Účtovné odpisy dlhodobého HaNM sú založené na mesačnej báze, ktorých začiatok uplatňovania si stanoví účtovná jednotka v internej smernici a účtujú sa v prospech účtov účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku, resp. 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551– Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Daňové odpisy na rozdiel od účtovných odpisov nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia daného HM a ich výšku si neurčuje účtovná jednotka na základe svojho rozhodnutia. Daňové odpisy predstavujú postupné zahrnovanie výdavkov na obstaranie daného dlhodobého HaNM do daňových výdavkov počas viacerých zdaňovacích období na základe zákonom stanovených podmienok.

Spôsob uplatnenia daňových odpisov do daňových výdavkov vymedzujú § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), pričom o týchto odpisoch účtovná jednotka (daňovník) neúčtuje. Daňové odpisy sú založené na ročnej báze, pričom v roku zaradenia majetku do užívania sa uplatňuje iba pomerná časť ročného odpisu pripadajúca na počet celých mesiacov, počas ktorých sa o majetku účtovalo. ZDP neustanovuje povinnosť uplatnenia daňových odpisov do daňových výdavkov, ale ich uplatnenie je na dobrovoľnom rozhodnutí daňovníka. O daňových odpisoch ROPO možno hovoriť iba v prípade, že ide o uplatňovanie odpisov na majetok používaný na zdaňovanú činnosť. 

Na uplatnenie daňových odpisov je potrebné, aby majetok spĺňal zákonom stanovené podmienky, ktorými sú:

  • HaNM musí byť účtovaný - pri pojme účtovaný je potrebné vychádzať z príslušných
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: