dnes je 17.1.2020
Input:

Volebný poriadok Zamestnaneckej rady

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.5 Volebný poriadok Zamestnaneckej rady

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov smernice   Volebný poriadok Zamestnaneckej rady   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Zamestnávateľ je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady, ak o to zamestnávateľa písomne požiada aspoň 10 % zamestnancov.
 2. Člen zamestnaneckej rady je volený priamou voľbou s tajným hlasovaním na základe kandidátnej listiny, ktorú navrhne najmenej 10 % zamestnancov alebo príslušný odborový orgán.
 3. Právo voliť (aktívne volebné právo) členov zamestnaneckej rady majú všetci zamestnanci (§ 11 ZP) zamestnávateľa, ak v deň konania volieb u zamestnávateľa pracujú najmenej tri mesiace (§ 234 ods. 2 ZP).
 4. Právo byť volený (pasívne volebné právo) za člena zamestnaneckej rady má každý zamestnanec zamestnávateľa, ktorý:
 • najneskôr deň pred konaním volieb dosiahol vek 18 rokov


Právo byť volený ( pasívne volebné právo ) sa realizuje jedine počas konania volieb. Podmienka byť starší ako 18 rokov podľa § 234 ods. 3 ZP znamená, že volený zamestnanec musí byť starší ako 18 rokov už v deň konania volieb. Nestačí, keď vek 18 rokov dosiahne v tento deň, ale je potrebné, aby ho dosiahol najneskôr deň pred tým.

 • je bezúhonný


Pojem bezúhonnosti na účely volieb do zamestnaneckej rady nie je definovaný. Odporúčame skúmať plnenie pracovných povinností a skutočnosť, či kandidát nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

 • nie je blízkou osobou zamestnávateľa (§ 116 OZ)

 • v čase vyhlásenia volieb pracuje u zamestnávateľa najmenej tri mesiace.

  1. Zamestnávateľ je pri zabezpečovaní volieb povinný najmä:
   1. vyhotoviť zoznam zamestnancov oprávnených voliť členov zamestnaneckej rady,
   2. určiť volebnú miestnosť a zabezpečiť jej vybavenie,
   3. určiť počet členov volebného výboru v závislosti od počtu zamestnancov a vnútornej štruktúry zamestnávateľa,
   4. zabezpečiť kreovanie ...... (voľbami jeho členov) volebného výboru,


Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť kreovanie volebného výboru z radov zamestnancov, ktorí podpísali žiadosť o vytvorenie zamestnaneckej rady. Vzhľadom na znenie § 234 ods. 5 ZP, ktorý neurčuje spôsob kreovania volebného výboru, sa títo zamestnanci sami rozhodnú, či členov volebného výboru budú voliť (tajným alebo verejným hlasovaním) alebo či sa o členstve v ňom dohodnú. Je vhodné, aby v ňom mal zastúpenie každý organizačný útvar (úsek, závod, prevádzka ap. ).

e. spolupracovať s volebným výborom a so zamestnaneckou radou,

f. umožniť opakovanú voľbu alebo nové voľby do zamestnaneckej rady,

g. uhradiť náklady na voľby.

Článok II

Zoznam zamestnancov oprávnených voliť

členov zamestnaneckej rady

 1. Zamestnávateľ pred každými voľbami zostaví zoznam zamestnancov oprávnených voliť členov zamestnaneckej rady (bod 3; vzor č. 1).
 2. Pri prvých voľbách odovzdá zamestnávateľ zoznam voličov volebnému výboru a pri každých ďalších voľbách zamestnaneckej rade najneskôr ........ (uviesť počet hodín) pred voľbami.

Článok III

Volebné orgány

 1. Voľby do zamestnaneckej rady riadia volebné orgány. Volebnými orgánmi sú:
  1. pri prvých voľbách volebný výbor,
  2. pri každých ďalších voľbách zamestnanecká rada, ktorá zaniká.
 2. Pri prvých voľbách zamestnanci, ktorí podpísali žiadosť o vytvorenie zamestnaneckej rady, zvolia členov volebného výboru alebo sa navzájom dohodnú o členstve v ňom. Volebný výbor musí mať najmenej troch členov a najviac sedem členov.
 3. Ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, môže príslušný odborový orgán do volebného výboru delegovať ...... svojich členov.
 4. Členovia volebného výboru, zvolia predsedu výboru ....... (alternatíva: vyžrebujú predsedu výboru) .
 5. Volebný výbor po dohode so zamestnávateľom určí počet členov zamestnaneckej rady.
 6. Súčasne volebný výbor po dohode so zamestnávateľom rozhodne o spôsobe hlasovania (viď bod 31 a poznámka k nemu).


Pri vyššom počte členov volebného výboru si môžu jeho členovia uvedeným spôsobom určiť aj podpredsedu. Podpredseda zastupuje predsedu výboru v čase jeho neprítomnosti.

Článok IV

Zostavovanie kandidátskej listiny

 1. Kandidátsku listinu (vzor č. 2) zostavuje volebný orgán (bod 8) na základe návrhov najmenej 10 % zamestnancov alebo príslušného odborového orgánu.
 2. Návrhy kandidátov zamestnanci predkladajú písomne volebnému orgánu najneskôr do .......... dní pred dňom konania volieb. Zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov ..... (úsekov, závodov, prevádzok ap. ) sa môžu dohodnúť na spoločnom kandidátovi.
 3. Kandidátska listina obsahuje údaje o kandidátoch:
  1. meno a priezvisko,
  2. vek,
  3. pracovná funkcia,
  4. dĺžka pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu.
 4. K návrhu podľa bodu 15 musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
 5. Volebný orgán uvedie na kandidátsku listinu len kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4 a 17.
 6. Volebný orgán uverejní spôsobom u zamestnávateľa obvyklým (napríklad podnikové noviny, nástenné noviny, plagáty, letáky) najneskôr ........ dní pred dňom volieb zoznam kandidátov uvedených na kandidátskej listine. Súčasne uverejní o kandidátoch údaje uvedené v bode 4; môže uverejniť aj stručnú charakteristiku osoby kandidáta.
 7. Kandidát sa môže do ........ dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môžu kandidatúru písomne odvolať aj zamestnanci, ktorí kandidáta navrhli. Toto vyhlásenie sa doručí volebnému orgánu, ktorý zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie spôsobom u zamestnávateľa obvyklým.
 8. Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť.

Článok V

Vyhlásenie volieb a deň volieb

 1. Voľby členov zamestnaneckej rady sa konajú v posledných ....... (napr. štyridsiatich ) ....... dňoch volebného obdobia zamestnaneckej rady.
 2. Voľby vyhlasuje predseda volebného orgánu (bod 8) a určí deň volieb najneskôr ........ (napr. 60 dní) pred dňom ich konania. Ak to podmienky u zamestnávateľa vyžadujú, môže predseda volebného orgánu určiť, že voľby sa konajú dva ..... ( prípadne viac ) dni.
 3. Rozhodnutie predsedu volebného orgánu o konaní volieb členov zamestnaneckej rady volebný orgán zverejní spôsobom u zamestnávateľa obvyklým najneskôr ........ dní pred dňom volieb. V tomto oznámení (vzor č. 3) uvedie:
  1. čas konania volieb,
  2. miesto konania volieb,
  3. upozornenie na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti,
  4. stručne spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
 4. Voľby sa konajú v určený deň od ....... h do ........ h. Ak sa voľby konajú viac dní, určí sa začiatok a koniec hlasovania pre všetky dni volieb.


Počet volebných dní bude závisieť najmä od počtu zamestnancov a od zvoleného spôsobu hlasovania.

Článok VI

Určenie a vybavenie volebnej miestnosti

 1. Volebný orgán v spolupráci so zamestnávateľom určí volebnú miestnosť (vzor č. 2) a zabezpečí jej vybavenie.
 2. Na budove, v ktorej je volebná miestnosť, bude umiestnený nápis „Volebná miestnosť” (vzor č. 4).
 3. Vo volebnej miestnosti bude na viditeľnom mieste umiestnený hlasovací lístok s označením „VZOR”.
 4. Vo volebnej miestnosti musia byť :
  1. oddelené priestory na úpravu hlasovacieho lístka,
  2. v oddelenom priestore písacie potreby na úpravu hlasovacieho lístka, polica, prípadne stolička,
  3. schránka na hlasovanie a prenosná schránka na hlasovanie (ďalej len prenosná schránka) pre zamestnancov oprávnených voliť, ktorí sa zo závažných, napr. prevádzkových dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a požiadajú volebný orgán o hlasovanie do prenosnej schránky,
  4. dostatočné množstvo hlasovacích lístkov,
  5. kancelárske vybavenie pre členov volebného orgánu.

Článok VII

Organizácia hlasovania

 1. Zamestnanci hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
 2. Hlasuje sa buď prostredníctvom spoločného hlasovacieho lístka alebo prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov (viď bod 13).


§ 234 ods. 4 ZP nestanovuje formu hlasovacích lístkov, ani to, ako sa má rozhodnúť o tejto otázke. Možno sa rozhodnúť buď 1. pre hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho lístka, na ktorom budú uvedení všetci kandidáti v abecednom poradí s poradovým číslom, zakrúžkovaním poradového čísla maximálne toľkých kandidátov, koľko má byť členov zamestnaneckej rady; alebo 2. prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov. Tento spôsob hlasovania by vyžadoval vyhotovenie samostatného hlasovacieho lístku pre každého kandidáta; každý zamestnanec oprávnený voliť by do volebnej schránky vložil v obálke najviac toľko hlasovacích lístkov, koľko má byť členov zamestnaneckej rady, ktorým sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Pred začatím hlasovania

 1. Zamestnávateľ a volebný orgán vzájomne spolupracujú v zmysle ustanovenia § 234 ods. 1, 4, 5 a bodu 5 tohto poriadku. Predseda volebného orgánu prevezme od zamestnávateľa najneskôr ........ hodín pred začatím hlasovania aktuálny zoznam zamestnancov oprávnených voliť.
 2. Predseda volebného orgánu za účasti všetkých členov skontroluje, či sú splnené všetky náležitosti a vybavenie volebnej miestnosti. Každú schránku na hlasovanie prelepí páskou, ktorú podpíšu všetci členovia volebného orgánu. Schránka je takto zabezpečená až do času, kedy volebný orgán pristúpi k sčítaniu hlasov.

Hlasovacie lístky

 1. Tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve zabezpečí volebný orgán v spolupráci so zamestnávateľom tak, aby v deň hlasovania boli vo volebnej miestnosti.
 2. V prípade hlasovania prostredníctvom spoločného hlasovacieho lístka, na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí. Uvedie sa (vzor č. 5):
  1. deň konania hlasovania,
  2. poradové číslo,
  3. meno, priezvisko, vek a pracovná funkcia,
  4. poučenie o spôsobe hlasovania podľa bodu 43,
  5. hlasovacie lístky sú označené originálom odtlačku pečiatky zamestnávateľa, prípadne zamestnaneckej rady.
 3. V prípade, že sa zamestnanci rozhodli pre hlasovanie prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov, na každom hlasovacom lístku sa uvedie (vzor č. 6):
  1. deň konania hlasovania,
  2. meno a priezvisko, vek a pracovná funkcia kandidáta,
  3. poučenie o spôsobe hlasovania podľa bodu 44,
  4. hlasovacie lístky sú označené originálom odtlačku pečiatky zamestnávateľa, prípadne zamestnaneckej rady.

Začatie hlasovania

 1. V určený čas ( bod 25 ) vyhlási predseda volebného orgánu hlasovanie za začaté. Ako prví môžu hlasovať členovia volebného orgánu. Volebná miestnosť bude otvorená od ..... h a zostane otvorená do ...... h. Volebná miestnosť sa uzatvorí o .... h, avšak predtým vykonajú hlasovanie oprávnení zamestnanci, ktorí sú v tomto čase priamo vo volebnej miestnosti pred ňou.

Prerušenie hlasovania

 1. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie alebo pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže volebný orgán odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo posunúť záverečnú hodinu hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením skrátený. Volebný orgán o takomto opatrení vyrozumie zamestnancov oprávnených voliť spôsobom u zamestnávateľa obvyklým. V prípade, že dôjde k prerušeniu hlasovania, volebný orgán zapečatí otvory oboch schránok na hlasovanie, ako aj nepoužité hlasovacie lístky a zoznam zamestnancov oprávnených voliť. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda volebného orgánu za prítomnosti všetkých členov výboru overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o výsledku hlasovania.

Poriadok vo volebnej miestnosti

 1. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda volebného orgánu. Jeho pokyny na zachovanie poriadku a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.
 2. Predseda volebného orgánu dbá, aby hlasovanie nebolo rušené, aby zamestnanci oprávnení voliť nepreplňovali miestnosť a aby hlasovanie malo plynulý a nerušený priebeh.

Spôsob hlasovania

 1. Hlasovania sa môže zúčastniť zamestnanec, ktorý je zapísaný do zoznamu zamestnancov oprávnených voliť členov zamestnaneckej rady. Oprávnení zamestnanci predstupujú pred volebný orgán v poradí v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

Tajnosť hlasovania

 1. Na zabezpečenie tajnosti hlasovania je vo volebnej miestnosti vytvorený osobitný priestor na úpravu hlasovacieho lístka, oddelený zástenou. Tajnosť hlasovania musí byť zabezpečená aj pri hlasovaní do prenosnej schránky.
 2. V osobitnom priestore na hlasovanie nesmie byť súčasne so zamestnancom oprávneným voliť prítomný nikto, ani člen volebného orgánu. Iba oprávnený zamestnanec, ktorý nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou na tento účel iného oprávneného zamestnanca, avšak nie člena volebného orgánu.

Ako sa hlasuje

 1. Po vstupe do volebnej miestnosti zamestnanec preukáže svoju totožnosť a volebný orgán skontroluje oprávnenosť zamestnanca voliť v zozname oprávnených zamestnancov a vyznačí to v zozname.
 2. Ak sa hlasuje prostredníctvom spoločného hlasovacieho lístka, obdrží zamestnanec oprávnený voliť od volebného orgánu hlasovací lístok (vzor č. 5), na ktorom budú uvedení všetci kandidáti v abecednom poradí s poradovým číslom. Po jeho obdržaní zamestnanec oprávnený voliť vstúpi do priestoru na úpravu hlasovacieho lístka a na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo maximálne toľkých kandidátov, koľko má byť členov zamestnaneckej rady. Po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby nebola jeho úprava viditeľná. Po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží svoj hlasovací lístok pred volebným orgánom do schránky na hlasovanie.
 3. Ak sa hlasuje prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov obdrží zamestnanec oprávnený voliť od volebného orgánu toľko hlasovacích lístkov (vzor č. 6), koľko je kandidátov a jednu obálku označenú originálom odtlačku pečiatky zamestnávateľa, prípadne zamestnaneckej rady. Po ich obdržaní zamestnanec oprávnený voliť vstúpi do oddeleného priestoru, kde vloží do obálky hlasovacie lístky s uvedením tých kandidátov, ktorým sa rozhodol odovzdať svoj hlas, a to najviac toľko hlasovacích lístkov koľko má byť členov zamestnaneckej rady. Po opustení oddeleného priestoru vloží obálku pred volebným orgánom do schránky na hlasovanie.

Hlasovanie oprávnených zamestnancov, ktorí sa nemôžu dostaviť v deň volieb do volebnej miestnosti

 1. K zamestnancom oprávneným voliť, ktorí sa nemôžu v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti a požiadali o možnosť hlasovať do prenosnej schránky, vyšle volebný orgán aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou a hlasovacími lístkami (prípadne aj obálkami). Účasť týchto zamestnancov oprávnených voliť volebný orgán vyznačí v zozname ihneď po návrate členov volebného orgánu vyslaných s prenosnou schránkou.

Ukončenie hlasovania

 1. Pred ........ hodinou sa nesmie hlasovanie vyhlásiť za skončené. Po ......... hodine môžu hlasovať už len zamestnanci oprávnení voliť, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda volebného orgánu vyhlási hlasovanie za skončené.

Príprava na zistenie výsledkov hlasovania

 1. Bezprostredne po ukončení hlasovania sa zapečatia nepoužité hlasovacie lístky (prípadne aj obálky) a potom volebný orgán pristúpi k zisteniu výsledkov hlasovania. Práce s tým spojené sa vykonávajú vo volebnej miestnosti a musí sa v nich pokračovať bez prerušenia až do úplného ukončenia. Členovia volebného orgánu nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania, a to až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania.

Článok VIII

Metodika spracovania výsledkov hlasovania

 1. Po vyhlásení predsedu volebného orgánu o ukončení hlasovania zistí volebný orgán počet zamestnancov oprávnených voliť zapísaných do zoznamu. Sčíta všetkých zapísaných zamestnancov. Výsledný súčet je údaj zápisnice nazvaný „Počet zamestnancov oprávnených voliť zapísaných do zoznamu”.

Zistenie účasti zamestnancov oprávnených voliť na hlasovaní, ak sa hlasovalo prostredníctvom spoločného hlasovacieho lístka

 1. Volebný orgán sčíta počet zamestnancov oprávnených voliť, ktorým sa vydali hlasovacie lístky. Tento údaj zistí zo zoznamu, v ktorom si robil v priebehu hlasovania záznam o vydaní hlasovacieho lístka (krúžkovaním poradového čísla) zamestnancovi oprávnenému voliť vo volebnej miestnosti. Výsledný súčet je údaj zápisnice nazvaný „Počet oprávnených zamestnancov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky”.

Kontrola: Počet zakrúžkovaných zamestnancov oprávnených voliť, ktorým sa vydali hlasovacie lístky je menší alebo rovnaký ako počet zamestnancov oprávnených voliť zapísaných v zozname.

Zistenie účasti zamestnancov oprávnených voliť na hlasovaní, ak sa hlasovalo prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov

 1. Volebný orgán sčíta počet zamestnancov oprávnených voliť, ktorým sa vydali obálky a hlasovacie lístky. Hlasovacie lístky sa z odovzdaných obálok teraz ešte nevyberajú. Tento údaj zistí zo zoznamu, v ktorom si robil v priebehu hlasovania záznam o vydaní obálok a hlasovacích lístkov (krúžkovaním poradového čísla) zamestnancovi oprávnenému voliť vo volebnej miestnosti. Výsledný súčet je údaj zápisnice nazvaný „Počet oprávnených zamestnancov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky”.

Kontrola: Počet zakrúžkovaných zamestnancov oprávnených voliť, ktorým sa vydali obálky a hlasovacie lístky je menší alebo rovnaký ako počet zamestnancov oprávnených voliť zapísaných v zozname.

Príprava na sčítanie hlasov

 1. Po zistení účasti oprávnených zamestnancov na hlasovaní podľa bodov 48 až 50 pristúpi volebný orgán k sčítaniu hlasov. Sčítanie hlasov sa vykoná vo volebnej miestnosti a musí sa vykonať bez prerušenia až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania. Členovia volebného orgánu otvoria schránku na hlasovanie a prenosnú schránku, ak bola použitá, a zmiešajú obsah (t.j. buď hlasovacie lístky alebo obálky) oboch schránok.

Posudzovanie platnosti hlasov

 1. Výsledok volieb sa vypočíta len z platných hlasovacích lístkov.
 2. Volebný orgán najprv vyberie a odloží všetky písomnosti ( prípadne predmety), ktoré nie sú hlasovacím lístkom ( prípadne obálkou). Všetky tieto písomnosti, ktoré nespĺňajú náležitosti hlasovacieho lístka (prípadne obálky), predseda volebného orgánu zapečatí do osobitnej obálky. Hlasovanie na takýchto písomnostiach je neplatné. V prípade hlasovania prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov sa hlasovacie lístky z obálok vyberajú až pri sčítavaní hlasov.
 3. Neplatný je hlasovací lístok,
  1. ktorý nie je na predpísanom tlačive,
  2. ak pri hlasovaní prostredníctvom spoločného hlasovacieho lístka zamestnanec na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť počet členov zamestnaneckej rady,
  3. ak pri hlasovaní prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov je v obálke viac hlasovacích lístkov, než je členov zamestnaneckej rady.
 4. Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
 5. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebný orgán s konečnou platnosťou.

Zisťovanie počtu platných hlasovacích lístkov

 1. Volebný orgán zistí počet hlasovacích lístkov, ktorý ostal po vyradení všetkých odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov. Výsledný počet je údaj zápisnice „Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov”.

Kontrola: Počet platných hlasovacích lístkov a počet neplatných hlasovacích lístkov sa rovná počtu všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov.

Sčítanie hlasov

Sčítanie odovzdaných hlasov, ak sa hlasovalo prostredníctvom spoločného hlasovacieho lístka.

 1. Volebný orgán sčíta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu člena zamestnaneckej rady. Pri sčítaní volebný orgán použije čiarkovaciu metódu na osobitných pomocných papieroch. Výsledný súčet je údaj zápisnice nazvaný „Počet platných hlasov pre kandidáta .... (uviesť meno a priezvisko) ”.

Kontrola: Súčet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov musí byť menší alebo rovnaký ako súčin údaju Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby členov zamestnaneckej rady a počtu členov zamestnaneckej rady”, ktorý sa mal zvoliť podľa § 234 ods. 1 písm. a) až d) ZP.

Sčítanie odovzdaných hlasov, ak sa hlasovalo prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov

 1. Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok volebný orgán posúdi ich platnosť podľa bodov 52 až 57 tohto poriadku a rozdelí hlasovacie lístky podľa jednotlivých kandidátov. Ak je v obálke viac hlasovacích lístkov ako je počet členov zamestnaneckej rady určený § 234 ods. 1 písm. a) až d) ZP, volebný orgán ich vylúči ako neplatné. Pri sčítaní volebný orgán použije čiarkovaciu metódu na osobitných pomocných papieroch. Výsledný súčet je údaj zápisnice nazvaný „Počet platných hlasov pre kandidáta .... (uviesť meno a priezvisko )”.

Kontrola: Súčet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov musí byť menší alebo rovnaký ako súčin údaju Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby členov zamestnaneckej rady a počtu členov zamestnaneckej rady”, ktorý sa mal zvoliť podľa § 234 ods. 1 písm. a) až d) ZP.

Článok IX

Zápisnica o výsledku volieb

 1. Keď po skončení zisťovania výsledkov hlasovania vyhotoví volebný orgán zápisnicu (vzory č. 7 a 8) o priebehu a výsledku volieb. Zápisnicu podpíše predseda volebného orgánu a ostatní jeho prítomní členovia.
 2. Zápisnica obsahuje :
  1. dátum konania volieb,
  2. počet zamestnancov oprávnených voliť,
  3. počet zamestnancov oprávnených voliť, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
  4. počet zamestnancov oprávnených voliť, ktorým boli vydané obálky, (ak sa hlasovalo prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov),
  5. počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom, (ak sa hlasovalo prostredníctvom spoločného hlasovacieho lístka alebo prostredníctvom viacerých hlasovacích lístkov pre jednotlivých kandidátov) .

Článok X

Výsledky volieb

 1. Voľby sú platné, ak sa na hlasovaní zúčastní najmenej 30% všetkých zamestnancov, ktorí majú právo voliť členov zamestnaneckej rady.
 2. Volebný orgán uverejní výsledky volieb spôsobom u zamestnávateľa obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb do zamestnaneckej rady.
 3. Členmi zamestnaneckej rady sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet platne odovzdaných hlasov.


§ 234 ods. 4 tretia veta ZP uvádza, že členmi zamestnaneckej rady sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Z tejto dikcie by mohol vyplynúť záver, že pri zisťovaní výsledkov volieb sa počet hlasov vypočítava aj z odovzdaných hlasovacích lístkov, ktoré sú neplatné (body 52 až 56 tohto poriadku). Z odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov však nie je možné zistiť názor a vôľu zamestnanca oprávneného voliť. Preto zaradenie takýchto hlasovacích lístkov do počtu hlasov, z ktorých sa zisťuje volebný výsledok, by bolo zavádzajúce a tvrdenie, že kandidát je zvolený, by bolo iba fikciou. Vzhľadom na toto vysvetlenie odporúčame vo volebných poriadkoch použiť presnejšiu alternatívu uvedenú v prvej časti vety bodu 63.

Článok XI

Druhé kolo volieb

 1. Ak nebol zvolený potrebný počet členov zamestnaneckej rady, koná sa do troch týždňov druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlási predseda volebného orgánu.
 2. Do druhého kola volieb postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom kole ....... (alternatíva : pre druhé kolo volieb za zostaví nová kandidátska listina podľa bodov 14 a nasl. tohto poriadku).
 3. V druhom kole volieb sa postupuje primerane podľa bodov predchádzajúcich častí tohto poriadku.
 4. Ak ani po vykonaní opakovanej voľby nebude zvolený potrebný počet členov zamestnaneckej rady, zamestnanecká rada sa neustanoví. Nové voľby do zamestnaneckej rady sa uskutočnia až po uplynutí 12 mesiacov od konania opakovanej voľby.

Článok XI

Obsadenie uprázdneného miesta v zamestnaneckej rade

 1. Ak sa uprázdni miesto člena zamestnaneckej rady z dôvodov uvedených v § 236 ods. 1 ZP, nastupuje za člena kandidát, ktorý získal v poradí najväčší počet platných hlasov, ale nebol zvolený za člena zamestnaneckej rady.
 2. V prípade, že nie je kandidát uvedený v bode, vykonajú sa doplňovacie voľby, pre ktoré sa primerane použijú ustanovenia tohto volebného poriadku.

Článok XIII

Voľby zamestnaneckého dôverníka

 1. Pre voľby zamestnaneckého dôverníka (§ 233 ZP§ 234 ods. 6 ZP) sa primerane použijú ustanovenia tohto volebného poriadku.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 1. Pri prvých voľbách členov zamestnaneckej rady vydáva volebný poriadok volebný výbor po dohode so zamestnávateľom ....... (alternatíva: zamestnávateľ po jeho schválení nadpolovičnou väčšinou jeho zamestnancov). Pri ďalších voľbách môže zamestnanecká rada vydať nový volebný poriadok alebo môže vydať zmenu a doplnok volebného poriadku vydaného zamestnávateľom.
 2. Volebný poriadok je platný a účinný dňom jeho schválenia .......... (uviesť dátum).V ............................... dňa ............................

Meno, priezvisko, titul

generálneho riaditeľa, v. r.

............................................

Mená a priezviská zástupcov

Volebného výboru :

( Zamestnaneckej rady )

............................................

predseda

............................................

podpredseda

............................................

člen

............................................

Vzor č. 1

ZOZNAM

zamestnancov oprávnených voliť členov zamestnaneckej rady

v ............... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa )

Poradové
číslo
   
Priezvisko a meno   Vek   Pracovná funkcia   Trvanie pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu   
               
               
               
               
               
               

Pokračovací list

Poradové
číslo
   
Priezvisko a meno   Vek   Pracovná funkcia   Trvanie pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Vzor č. 2

Kandidátska listina

pre voľby členov zamestnaneckej rady

v ...................... ( uviesť názov a sídlo zamestnávateľa ) ,

dňa .....................

Zostavil ........................ ( uviesť volebný orgán )na základe návrhov zamestnancov

Poradové
číslo
   
Priezvisko a meno   Vek   Pracovná funkcia   Trvanie pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Vzor č. 3

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb členov

zamestnaneckej rady

v ...... ( uviesť názov a sídlo zamestnávateľa )........,

Volebný orgán ...........................................

o z n a m u j e, ž e :

 1. voľby sa uskutočnia dňa ............. od ......... hodiny do ......... hodiny
 2. Miestom konania volieb je ............................................................
 3. Oprávnený zamestnanec musí mať pri sebe preukaz totožnosti ............................
 4. Na