Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami od 1.1.2019

31.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 13. decembra 2018 zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Ustanovenia týkajúce sa osobitného odvodu obchodných reťazcov sú uvedené v článku I zákona.

Zákon ustanovuje právnu úpravu osobitného odvodu obchodných reťazcov nasledovne:

  • § 1 definuje predmet úpravy zákona, ktorým je povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami (ďalej len „odvod”).

  • § 2 definuje pojem obchodný reťazec ako zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomne zameniteľné označenie obchodným názvom a ktoré sú prevádzkované tým istým podnikateľom alebo vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, ak:

  • je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,

  • má prevádzky aspoň v 15 % všetkých okresov,

  • aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi,

  • prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.

Za obchodný reťazec sa na účely tohto zákona nepovažuje:

a) zariadenie spoločného stravovania,

b) malý podnik a stredný podnik,

c) obchodný reťazec, ktorý je výrobcom potraviny a ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi, pričom najmenej 80 % jeho čistého obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí,

d) obchodný reťazec, ktorý je majetkovo prepojený s výrobcom potraviny podľa písmena c), pričom najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí výrobca, s ktorým je majetkovo prepojený,

e) obchodný reťazec, u ktorého najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy.

Ďalej sú v § 2 zákona definované súvisiace pojmy ako obchodná prevádzkareň, majetkovo prepojení podnikatelia, personálne prepojení podnikatelia.

  • § 3 definuje odvodové obdobie, za ktoré je obchodný reťazec povinný odvod zaplatiť, prvé a posledné odvodové obdobie v jednotlivých účtovných obdobiach. Účtovným obdobím v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) môže byť kalendárny rok alebo hospodársky rok.

Odvodovým obdobím sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Prvé odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa začína prvý deň príslušného účtovného obdobia a posledné odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa končí posledný deň príslušného účtovného obdobia. Ak nemožno splniť podmienku troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, odvodovým obdobím je počet aj začatých kalendárnych mesiacov príslušného účtovného obdobia.

  • § 4 definuje základ odvodu ako čistý obrat obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie. Do čistého obratu sa v zmysle § 2 ods. 15 ZoÚ zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.

  • § 5 ustanovuje sadzbu odvodu 2,5 %.

  • § 6 upravuje spôsob výpočtu odvodu. Odvod sa vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu, okrem posledného odvodového obdobia. Za posledné odvodové obdobie sa odvod vypočíta ako súčin čistého obratu za príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, od

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: