Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osobitný sklad od roku 2020 - zánik povolenia

8.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.53 Osobitný sklad od roku 2020 – zánik povolenia

Ing. Juraj Válek, PhD.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., mení paragraf 48d, ktorý sa týka oslobodenia od dane v osobitnom sklade, konkrétne zániku povolenia na jeho prevádzkovanie. Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku určené na uskladnenie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I. – surovej ropy.

Povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu o odňatí povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu, vyhlásenia konkurzu alebo dňom vstupu do likvidácie, podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, kedy prevádzkovateľ osobitného skladu prestal byť platiteľom.

Daňový úrad odníme povolenie na prevádzkovanie, ak prevádzkovateľ požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu, alebo porušuje alebo prestal spĺňať zákonom stanovené podmienky: skladovacej kapacity, ktorá je najmenej 50 000 000 l, alebo skladovacie zariadenie je pevne zabudované a je vybavené vhodným overeným meracím zariadením umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: