Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osobitný sklad od roku 2020 - vydanie povolenia

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52 Osobitný sklad od roku 2020 – vydanie povolenia

Ing. Juraj Válek, PhD.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., mení paragraf 48d, ktorý sa týka oslobodenia od dane v osobitnom sklade, konkrétne vzniku povolenia na jeho prevádzkovanie. Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku určené na uskladnenie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I. – surovej ropy.

Osobitný sklad musí spĺňať podmienky, ktorými sú skladovacia kapacita je najmenej 50 000 000 l, skladovacie zariadenie je pevne zabudované a je vybavené vhodným overeným meracím zariadením umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo pretečeného tovaru. Osoba, ktorá chce prevádzkovať osobitný sklad, musí spĺňať podmienky, ktorými sú, že je platiteľom registrovaným podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty, nebol na ňu vyhlásený konkurz alebo nevstúpila do likvidácie, ako aj že nemá daňové a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 eur, zložila zábezpeku na daň. Na prevádzkovanie osobitného skladu musí mať platiteľ povolenie vydané daňovým úradom.

Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko platiteľa alebo názov platiteľa, adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne, ako aj adresu osobitného skladu a tiež čestné vyhlásenie platiteľa, že v období 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu nemal daňové a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 eur. Prílohou žiadosti je technická dokumentácia skladovacieho zariadenia, spôsob zabezpečenia tovaru pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku tovaru a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení.

Platiteľ je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške a lehote uvedenej v rozhodnutí daňového úradu. Zábezpeku daňový úrad určí ako súčin

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: