Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb v roku 2020

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.90 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod, prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené. Podmienky pre trojstranný obchod sú, že ak sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch. Prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň. Ďalej tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa, následne druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.

Pri trojstrannom obchode prvý odberateľ vyhotoví pre druhého faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu dane a v ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”. Zo záznamov vedených na určenie dane musí byť zrejmé u prvého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku, dohodnutá odplata za dodanie tovaru druhému odberateľovi a názov alebo meno a adresa druhého odberateľa, u druhého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku, základ dane, suma dane a názov alebo meno a adresa prvého odberateľa.

Oslobodená od dane je preprava tovaru na ostrovy a z ostrovov, ktoré tvoria autonómne oblasti Azory a Madeira, a preprava tovaru medzi týmito ostrovmi. Taktiež doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu z tuzemska do zahraničia, zo zahraničia do tuzemska, z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko, medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy. Doprava batožiny a motorového vozidla, ktoré sprevádzajú dopravované osoby, a dodanie služieb vzťahujúcich sa na dopravu osôb sú oslobodené od dane, ak je samotná doprava osôb oslobodená od dane. V článku si priblížime oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane, ako aj ak by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane, alebo tento tovar je určený bezprostredne na ďalšie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu a toto dodanie je oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane.

Ak by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane chápeme dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane. Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla, je oslobodený od dane, ak ide o malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie, ako aj 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie. Taktiež ak sa jedná o zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z tretieho štátu na územie Európskej únie, tovar dovážaný pri príležitosti uzavretia manželstva, osobný majetok nadobudnutý dedením, vybavenie a študijné potreby a zariadenie domácnosti žiakov a študentov, ako aj premiestnenie obchodného majetku z tretieho štátu na územie Európskej únie; oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obchodný majetok, ktorý je dovezený na účely činností, ktoré sú oslobodené od dane ako poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier. Taktiež poľnohospodárske výrobky, osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín, zvieratá, biologické alebo chemické látky určené na výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne a sú určené pre zariadenia vykonávajúce vzdelávanie a vedecký výskum, liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva, farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach, tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie, tovar dovážaný v prospech obetí živelnej

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: