Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2020

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.89 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane, ako aj ak by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane, alebo tento tovar je určený bezprostredne na ďalšie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu a toto dodanie je oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane.

Ak by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane chápeme dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane. Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla, je oslobodený od dane, ak ide o malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie, ako aj 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie. Taktiež ak sa jedná o zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z tretieho štátu na územie Európskej únie, tovar dovážaný pri príležitosti uzavretia manželstva, osobný majetok nadobudnutý dedením, vybavenie a študijné potreby a zariadenie domácnosti žiakov a študentov, ako aj premiestnenie obchodného majetku z tretieho štátu na územie Európskej únie; oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obchodný majetok, ktorý je dovezený na účely činností, ktoré sú oslobodené od dane ako poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier. Taktiež poľnohospodárske výrobky, osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín, zvieratá, biologické alebo chemické látky určené na výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne a sú určené pre zariadenia vykonávajúce vzdelávanie a vedecký výskum, liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva, farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach, tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie, tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy, čestné vyznamenania a ocenenia, dary venované v rámci medzinárodných vzťahov a tovar určený pre predstaviteľov štátu, vzorky tovaru nepatrnej hodnoty, reklamné tlačoviny a reklamné predmety, tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia, tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy, zásielky určené osobám príslušným na konanie vo veciach ochrany autorských práv, v oblasti priemyselného vlastníctva a v oblasti technickej normalizácie, turistický propagačný materiál, rôzne dokumenty a predmety, doplnkový materiál, ktorý slúži na uloženie a ochranu tovaru počas prepravy, ak je súčasťou základu dane dovážaného tovaru, podstieľku, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy, palivá a mazivá v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch, tovar určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: