Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.87 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane ako sú poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier bez možnosti odpočítania dane a bez možnosti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku vzťahujúcej sa na dodaný tovar, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane. Platiteľ nemôže odpočítať daň pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy, a prechodných položkách – výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka.

Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane, s výnimkou poisťovacích služieb a finančných služieb, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie.

Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia. Investičným majetkom sú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: