dnes je 28.1.2020
Input:

Oceňovanie vlastných výkonov vo finančnom účtovníctve

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.5 Oceňovanie vlastných výkonov vo finančnom účtovníctve

PhDr. Miroslav Škoda, PhD.; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Oceňovanie vlastných výkonov vo finančnom účtovníctve   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Článok I

Rozsah platnosti

Táto smernica sa vzťahuje na spôsob oceňovania výkonov vlastnej výroby pre účely ocenenia vo finančnom účtovníctve.

Článok II

Všeobecný kalkulačný vzorec

Pri oceňovaní výkonov vo finančnom účtovníctve sa bude vychádzať zo všeobecného kalkulačného vzorca určeného pre zostavovanie kalkulácií podľa vnútropodnikovej smernice č. ...... na vnútropodnikovej úrovni.

Všeobecný kalkulačný vzorec:

1. Priamy materiál

2. Priame mzdy

3. Ostatné priame náklady

4. Výrobná réžia (prevádzková)

= Vlastné náklady výroby

5. Správna réžia

= Vlastné náklady výkonu

6. Odbytové náklady

= Úplné vlastné náklady výkonu

7. Zisková prirážka

.......8. Zľava

Predajná cena

Pri oceňovaní vlastných výkonov, rešpektujúc všeobecný kalkulačný vzorec, je potrebné rozhodnúť, ktoré z položiek kalkulačného vzorca je správne zahrnúť do ceny vlastného výkonu (či už ide o nedokončenú výrobu, výrobok, prípadne dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou) z hľadiska ich ocenenia vo finančnom účtovníctve a ktoré z uvedených položiek sú vo vzorci iba preto, aby si účtovná jednotka na základe vopred stanovenej ziskovej prirážky vedela určiť predajnú cenu za predpokladu, že na jej zostavenie používa metódu na báze úplných, či neúplných nákladov.

Článok III

Oceňovanie

Podľa postupov účtovania je z hľadiska ocenenia zásob vlastnej výroby pre ocenenie rozhodujúci výrobný cyklus, v ktorom výroba prebieha. Podľa typu výrobného cyklu sa bude nedokončená výroba oceňovať v rôznych položkách nákladov takto:

  • vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom (v ktorom sa napríklad účtujú mzdy až na výrobky alebo polotovary) sa nedokončená výroba oceňuje iba v položkách priamych materiálových nákladov,

  • v hromadnej a veľkosériovej výrobe iba priamymi nákladmi (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady),

  • v malosériovej, v zákazkovej výrobe a výrobe s dlhodobým cyklom položkami priamych nákladov, výrobnej réžie, prípadne správnej réžie (v tejto položke len v prípade, ak výrobný cyklus presahuje jeden rok).

Na základe uvedených skutočností sa budú položky kalkulačného vzorca do ceny výkonu (zásob, dlhodobého majetku) zahŕňať nasledovne:

Položka Zásoby Dlhodobý majetok 
Priame náklady výroby  áno  áno  
 minimálna cena  
Výrobná réžia – VN  áno  áno  
Výrobná réžia – FN  fakultatívne (áno alebo nie)  fakultatívne (áno alebo nie)  
Správna réžia  áno, ak je výroba dlhšia ako jeden rok  áno, ak je výroba dlhšia ako jeden rok  
 maximálna cena minimálna = maximálna cena 
Odbytová réžia – VN  nie  nie  
Odbytová réžia – FN  nie  nie  
Iné náklady – úroky cudzieho kapitálu  áno, ak patria do obdobia ich vytvárania  áno, ak patria do obdobia ich vytvárania  

Článok IV

Obmedzenia

Zásoby vlastnej výroby vyrábané vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom a v hromadnej a veľkosériovej výrobe (pokiaľ je výroba jedného výkonu kratšia ako jeden rok) sa pre účely finančného účtovníctva ocenia maximálne vo výške priamych nákladov výroby. Minimálnou cenou vlastných nákladov je v prípade výroby s krátkodobým nepretržitým cyklom iba položka priamych materiálových nákladov. Nepriame náklady výrobnej a správnej réžie sa pri výrobách tohto typu do ocenenia vlastných výkonov pre účely finančného účtovníctva vôbec nezahrnú.

Zásoby vlastnej výroby vyrábané v malosériovej alebo v zákazkovej výrobe a výrobe s dlhodobým cyklom sa pre účely finančného účtovníctva ocenia podľa tejto smernice v položkách priamych materiálových nákladov a výrobnej réžie. V prípade, že výrobný cyklus trvá dlhšie ako jeden rok, zahrnie sa do ocenenia aj správna réžia, ktorej súčasťou sú aj