Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. marca 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý bol schválený koncom januára a ktorého cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

V súlade s úvodnými ustanoveniami tento zákon upravuje:

  1. podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
  2. práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
  3. zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Je dôležité upozorniť na skutočnosť, že prijatím tohto zákona nie je v žiadnom prípade dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o výnimočné povinnosti ako ochrana utajovaných skutočností, poštového tajomstva a podobne.

Na dosiahnutie cieľov zákona oproti predošlej právnej úprave (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) majú pomôcť nasledujúce inštitúty:

A. zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov

Ten bude mať postavenie nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto terajšieho inšpektorátu práce), kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv.whistleblowerom, poskytovať odmenu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: