Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o DPH súčinnosťou od 1.1.2020

25.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.88 Novela zákona o DPH súčinnosťou od 1.1.2020

Ing. Tomáš Janoušek

Národná rada Slovenskej republiky schválila v roku 2019 viaceré novely Zákona o DPH s účinnosťou od januára 2020, ktoré prinášajú výrazné zmeny týkajúce sa reťazových obchodov, call-off stock režimu či zníženia sadzby DPH na 10 % na niektoré potraviny, noviny, tlač a periodiká.

S cieľom dosiahnuť harmonizované a zjednodušujúce pravidlá v Európskej únii týkajúce sa dodávok tovaru medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie sa transpozíciou smernice Rady EÚ 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení Smernica Rady EÚ 2006/112/ES, dostávajú do Zákona o DPH legislatívne úpravy týkajúce sa :

- zjednodušenia obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy medzi členskými štátmi Európskej únie;

- určenia miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet v reťazových transakciách v rámci Európskej únie;

- zavedenia hmotnoprávnej podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.

Zavedenie režimu call-off stock

Pred zavedením jednotných pravidiel režimu call-off stock platilo, že dodanie tovaru do iného členského štátu Európskej únie formou premiestnenia a až následného prevodu vlastníckeho práva k tovaru na vopred známeho odberateľa, sa považovalo samotné premiestnenie tovaru do iného členského štátu za dodanie tovaru za protihodnotu, ktoré bolo predmetom DPH. V praxi to znamenalo, že ak slovenská spoločnosť premiestnila tovar do skladu napr. v Nemecku, pričom bola naďalej vlastníkom tovaru, a tento tovar až následne dodala vopred známemu nemeckému odberateľovi v priebehu určitého obdobia, bola povinná zaregistrovať sa pre účely DPH v Nemecku už v momente premiestnenia tovaru do skladov umiestnených v Nemecku, a predmetnú transakciu vykázala ako intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v Nemecku. Následné dodanie tovaru a prevod vlastníckeho práva nakladať s tovarom ako vlastník tomuto vopred známemu nemeckému odberateľovi podliehalo DPH pravidlám platným v Nemecku, teda prevod vlastníckeho práva k tovaru bolo predmetom DPH v Nemecku.

S účinnosťou od januára 2020 sa transpozíciou Smernice Rady EÚ zavádza režim tzv. „call-off stock” v ust. § 8a a nasl. Zákona o DPH, ktorý predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien spočívajúci v zjednodušení postupu v rámci obchodovania s členskými štátmi Európskej únie. Od januára 2020 tak nebude samotné premiestnenie tovaru do iného členského štátu pre vopred známeho odberateľa predmetom DPH, teda táto transakcia nebude posudzovaná ako nadobudnutie tovaru v inom členskom štáte s tým súvisiacimi daňovými konzekvenciami. Až momentom prevodu vlastníckeho práva nakladať s tovarom ako vlastník na vopred známeho odberateľa, bude táto transakcia predmetom DPH.

Režim call-off stock zároveň zavádza časové obmedzenie 12 mesiacov, počas ktorých je premiestnený tovar v inom členskom štáte v režime call-off stock, a to za účelom zabránenia špekulatívnym obchodom. Ak vlastnícke právo k tovaru neprejde na vopred známeho odberateľa, alebo ak sa tovar nevráti naspäť do krajiny, odkiaľ bol premiestnený, v lehote do 12 mesiacov odo dňa premiestnenia tovaru, považuje sa toto premiestnenie za dodanie tovaru podliehajúce DPH, a to v deň nasledujúci po uplynutí týchto 12 mesiacov.

Nový režim call-off stock sa bude môcť uplatniť na tovar len po kumulatívnom splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

- tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po skončení prepravy, zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom;

- platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar, nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený;

- zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený, a platiteľ pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom;

- platiteľ uviedol premiestnenie tovaru vo svojich záznamoch na účely DPH;

- platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Ak slovenská spoločnosť z príkladu uvedeného vyššie dodá tovar v novom režime call-off stock, t.j. premiestni tovar do skladu v Nemecku, pričom naďalej zostáva vlastníkom tovaru, a tento tovar až následne dodá vopred známemu nemeckému odberateľovi v priebehu 12 mesačného časového obdobia, nebude povinná zaregistrovať sa pre účely DPH v Nemecku už v momente premiestnenia tovaru do skladov umiestnených v Nemecku, a predmetnú transakciu nevykazuje ako intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v Nemecku. Až následný prevod vlastníckeho práva nakladať s tovarom ako vlastník tomuto vopred známemu nemeckému odberateľovi podlieha DPH a slovenská spoločnosť vykáže túto transakciu ako intrakomunitárne dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré je po splnení zákonom stanovených podmienok oslobodené od DPH, a daňová povinnosť sa prenáša na nadobúdateľa tovaru.

Reťazové obchody

Ak je predmetom dodania medzi viacerými podnikateľmi ten istý tovar, ktorý sa odosiela alebo prepravuje z členského štátu prvého dodávateľa do členského štátu posledného odberateľa v reťazci, každý dodávateľ v reťazci sa pre účely DPH považuje za priameho dodávateľa tovaru pre najbližšieho nasledujúceho odberateľa, dodanie tovaru predstavuje jeden pohyb a dodania v reťazci sú považované za časovo po sebe nasledujúce dodania, transakciu možno klasifikovať ako reťazovú transakciu. Pri reťazových obchodoch je dôležité určiť, ktoré dodanie tovaru je spojené s prepravou, resp. je považované za pohyblivú dodávku (oslobodenú od DPH); a ktoré dodanie tovaru nie je spojené s prepravou, resp. je považované za nepohyblivú dodávku (neoslobodenú od DPH).

Vzhľadom na neexistenciu jednotnej právnej úpravy regulujúcej uplatňovanie pravidiel reťazových transakcií v rámci Európskej únie, sa transpozíciou smernice Rady EÚ dostávajú prostredníctvom ust. § 13a a nasl. Zákona o DPH podmienky reťazových transakcií v rámci Európskej únie.

Nové ustanovenie Zákona o DPH týkajúce sa miesta zdaniteľného obchodu definuje jednoznačné pravidlá týkajúce sa pridelenia prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci Európskej únie, čo má zásadný vplyv na posúdenie oslobodenia či zdanenia dodania tovaru.

Preprava tovaru v rámci reťazových transakcií sa priradí len k prvému dodaniu uskutočnenému pre prostrednú osobu, pričom prostrednou osobou sa rozumie dodávateľ, ktorý v reťazci dodaní nie je prvým dodávateľom, a ktorý odosiela alebo prepravuje tovar, alebo na účet ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený treťou osobou. Prvý dodávateľ teda uskutočňuje tzv. pohyblivú dodávku oslobodenú od DPH, a dodanie prostrednou osobou je tzv. nepohyblivou dodávkou, preto nemôže byť oslobodená od DPH. Ak

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: