Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení od 1.1.2019

12.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza poslanecký návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá navrhuje upraviť v zákone viaceré ustanovenia v oblasti odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev.

Návrh predpokladá zmenu v nasledujúcich bodoch aj s komentárom:

  1. V § 25 ods. 7 prvej vete sa za slová „od obce“ vkladajú slová „určený starostom“.

V zákone sa explicitne vyjadruje právomoc starostu určiť plat svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení.

      2. V § 25 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí odmena určená starostom najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny13) podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie. Týmto nie je dotknutá odmena podľa odseku 8.“.

Táto úprava odstraňuje nerovnosť pri odmeňovaní zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Keďže na zastupovanie starostu môže byť poverený aj poslanec, ktorý nie je zamestnaný a pre výkon tejto funkcie nemôže byť dlhodobo uvoľnený (napr. dôchodca, podnikateľ, nezamestnaný), dopĺňa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: