Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly v roku 2019

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.74 Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, platiteľ má nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu – úrok.

Platiteľ má nárok na úrok z nadmerného odpočtu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej prvý deň kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta, a ak tento dvojnásobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 1,5 %, pri výpočte úroku z nadmerného odpočtu sa použije ročná úroková sadzba vo výške 1,5 %. Úrok sa vypočíta zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, a to za každý deň od uplynutia šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu do dňa jeho vrátenia vrátane. Daňový úrad rozhodne o priznaní úroku z nadmerného odpočtu do 15 dní od vrátenia nadmerného odpočtu a úrok platiteľovi zaplatí do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní úroku z nadmerného odpočtu. Úrok z nadmerného odpočtu daňový úrad neprizná, ak nie je viac ako 5 eur.

Ak nastanú skutočnosti, na základe ktorých sa vrátený nadmerný odpočet zníži alebo zruší,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: