Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb od roku 2020

5.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.57 Mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., zavádza nový paragraf 53a. V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora (C-322/99 a C-323/99 Fischer a Brandenstein) sa navrhuje zaviesť mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku platiteľa dane, pri nadobudnutí ktorého platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020.

Podľa navrhovaných pravidiel bude platiteľ dane povinný opraviť odpočítanú daň len z tých služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku v prípadoch, keď predmetný investičný majetok dodá na svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo ho dodá bezodplatne. Pod investičným majetkom sa rozumejú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, ako aj stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory.

Navrhuje sa stanoviť maximálne obdobie, počas ktorého bude platiteľ dane v prípade dodania tohto investičného majetku na iný účel ako na podnikanie povinný opraviť odpočítanú daň z týchto služieb,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: