dnes je 21.1.2020
Input:

Inventarizačný zápis

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2 Inventarizačný zápis

Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod

Stiahnuť dokument


Inventarizačný zápis

podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx

Spoločnosť porovnáva stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov uvedených v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve. Výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise, ktorým sa preukáže vecná správnosť účtovníctva.

Inventarizácia bola vykonaná podľa vnútropodnikovej smernice č. ..................:

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

b) Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom:

Číslo účtu Názov účtu Zostatky účtov 
Skutočný stav(zistený inventúrou)  Účtovný stav( pred zaúčtovaním inv. rozdielov.)  Rozdiel 
                    
                    
                    
                    

c) Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 zákona – premietnutie tohto posúdenia do opravných položiek, rezerv, odpisov, úpravy reálnej hodnoty:

Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely.

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

d) Meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej