Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Inventarizačný zápis

29.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2 Inventarizačný zápis

korektúra: Ing. Tomáš Janoušek

Baker Tilly Slovakia


Stiahnuť vzor

V Z O R

Inventarizačný zápis

podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx

Spoločnosť porovnáva stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov uvedených v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve. Výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise, ktorým sa preukáže vecná správnosť účtovníctva.

Inventarizácia bola vykonaná podľa vnútropodnikovej smernice č. ..................:

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

b) Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom:

Číslo účtu

 

Názov účtu

 

Zostatky účtov

 

Skutočný stav

(zistený inventúrou)

 

Účtovný stav

( pred zaúčtovaním inv. rozdielov.)

 

Rozdiel

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

c) Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 zákona – premietnutie tohto posúdenia do opravných položiek, rezerv, odpisov, úpravy reálnej hodnoty:

Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely.

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

d) Meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: