Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

13.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6 Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Ing. Zuzana Brindzová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť dokument

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

Smernica sa vydáva v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“) a upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. prevádzkovateľom .................................. (uviesť presný názov podľa OR SR).

Smernica bola vypracovaná aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré nadobudli účinnosť od 25.5.2018.

Podľa § 1 ods. 3 a ods. 4 zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a okrem povinnosti zachovávať mlčanlivosť o ochrane utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, o povinnosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb, o povinnosti mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb ani povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.

Táto interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov prevádzkovateľa ......................., ako aj štatutárnych zástupcov tohto prevádzkovateľa.

Čl. II.

Základné pojmy na účely tejto smernice

Na účely tejto internej smernice sa rozumie:

a) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi

b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,

c) závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je:

 • - niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskeho spoločenstva podľa § 261 až § 263 TZ (Trestného zákona),
 • - trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 TZ (Trestného zákona) alebo
 • - niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého oddielu osobitnej časti Trestného zákona alebo
 • - niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy druhého oddielu osobitnej časti Trestného zákona alebo
 • - trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 • - závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000€,

d) podnetom:

 • - oznámenie alebo podanie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
 • - neanonymné oznámenie alebo podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

e) zamestnávateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu,

f) orgánom verejnej moci je

1. obec, vyšší územný celok

2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona 2)

3. právnická osoba založená osobou v bode 1. alebo v bode 2.

4. právnická osoba a fyzická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy

g) prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve EÚ alebo v práve SR, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve EÚ alebo v práve SR. Na účel tejto smernice prevádzkovateľom je zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 50 zamestnancov alebo orgán verejnej moci.

h) konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

i) zodpovednou osobou je osoba určená zamestnávateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

j) oprávnenou osobou je každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva EÚ alebo práva SR.

k) osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, on-line identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

l) záznamom o spracovateľskej činnosti je záznam obsahujúci informácie

 • - meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;
 • - účely spracúvania;
 • - opis kategórii dotknutých osôb a kategórií osobných údajov;
 • - kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
 • - prenosy osobných údajov iným prevádzkovateľom uvedeným vyššie vrátane uvedenia krajín prenosu, pre ktoré neexistuje rozhodnutie o primeraných zárukách, ako aj uvedenie dokumentácie primeraných záruk, ak je to relevantné;
 • - predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov
 • - všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

m) dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa akékoľvek informácie týkajú, na ktorých základe je fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. V podmienkach prevádzkovateľa je to oznamovateľ alebo fyzická osoba, voči ktorej oznámenie, podanie alebo podnet smerujú.

n) právami dotknutej osoby sú najmä právo na

 • - prístup k osobným údajom,
 • - opravu osobných údajov,
 • - vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie),
 • - obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • - prenosnosť osobných údajov,
 • - námietky proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva),
 • - podanie sťažnosti dozornému orgánu,
 • - odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu vymedzeného GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

o) anonymným oznámením, podaním a podnetom oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá oznámenie podala.

Čl. III.

Zodpovedná osoba

Zamestnávateľ v súlade s § 11 ods. 1 zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti určuje, že zodpovednou osobou zamestnávateľa je osoba v pozícii .............................. ..............................., ktorá je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho zástupcu zamestnávateľa. Táto zodpovedná osoba zabezpečuje plnenie úloh zamestnávateľa v súlade so zákonom o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Prevádzkovateľ zabezpečí poverenie zodpovednej osoby, ktoré budú tvoriť pokyny na prácu s osobnými údajmi v súlade s čl. 29 GDPR a so zákonom o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Preto musí byť zodpovedná osoba oboznámená s touto smernicou a poučená ako fyzická osoba konajúca na základe pokynov prevádzkovateľa.

Zodpovedná osoba vykonáva povinnosti určené zamestnávateľom v tejto smernici. Povinnosti vychádzajú z ustanovení zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba je oprávnená spracúvať osobné údaje na účely vedenia evidencie podnetov u prevádzkovateľa v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu. Zodpovedná osoba je ďalej oprávnená spracúvať aj ďalšie osobné údaje pri riešení podnetu, ktoré sú uvedené v podnete o oznamovateľovi, ako aj o osobe voči ktorej oznámenie smeruje.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby zodpovedná osoba bola poučená aj o povinnosti mlčanlivosti podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, a § 79 zákona o ochrane osobných údajov.

Zodpovedná osoba v súvislosti s činnosťou podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti spolupracuje pri tvorbe záznamov o spracovateľských činnostiach so zodpovednou osobou ustanovenou podľa GDPR, ak je to relevantné. Informácie do záznamu o spracovateľských činnostiach pri vybavovaní oznámení dotknutých osôb sa riadia zákonom o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti pri určovaní

a) účelu spracúvania osobných údajov,

b) opisu kategórií osobných údajov,

c) opisu kategórií dotknutých osôb,

d) kategórie príjemcov

e) predpokladaných lehôt na výmaz osobných údajov.

Zodpovedná osoba v súvislosti s činnosťou podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti spolupracuje so zodpovednou osobou ustanovenou podľa GDPR aj pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb, ktorými si tieto uplatňujú svoje práva podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb ktorými si tieto uplatňujú svoje práva podľa GDPR upravuje interný predpis rešpektujúci ustanovenia zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, a to najmä § 3 až 10, § 13 a § 16 zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Čl. IV.

Podávanie a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

Písomný podnet sa podáva poštou, zodpovednej osobe, do podateľne prevádzkovateľa na adrese ............................vždy v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a funkcie zodpovednej osoby alebo do schránky umiestnenej na ............. poschodí tiež v zalepenej obálke.

V prípade zasielania podnetu poštou alebo doručením priamo do podateľne, je zásielku potrebné označiť slovom „Neotvárať”.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť výhradne prostredníctvom zodpovednej osoby.

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na elektronickú adresu zodpovednej osoby ............................................... šifrovane (zabezpečené heslom) 24 hodín denne s tým, že heslo oznamovateľ doručí zodpovednej osobe SMS správou na mobilné telefónne číslo .....................

Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Takéto osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť podľa § 79 zákona o ochrane osobných údajov o skutočnostiach a osobných údajoch, ktoré sa pri preberaní oznámenia dozvedeli.

Prevádzkovateľ obvyklým spôsobom informuje zamestnancov o zodpovednej osobe, elektronickej adrese, čísle mobilného telefónu a mieste, na ktorých je možné podať oznámenie alebo podnet.

Čl. V.

Preverovanie oznámení a podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba prevádzkovateľa ....................... (funkcia).

Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.

Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú. (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

Pokiaľ' z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto internej smernice, ale

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: