Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Čiastkový protokol v roku 2019

16.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.71 Čiastkový protokol v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PHD

Správca dane môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, ak kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty alebo sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie – a to ak opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. V zozname sa uvedie identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali uvedené dôvody, a meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo platiteľovi dane z pridanej hodnoty pridelené.

Protokol musí obsahovať názov a sídlo správcu dane, číslo konania, ďalej meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu kontrolovaného daňového subjektu alebo obchodné meno a sídlo kontrolovaného daňového subjektu, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo kontrolovaného daňového

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: