Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

582/2004 Z.z., Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení účinnom k 1.1.2019

582/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
733/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, § 83, § 77, § 79 dopĺňa,§ 77 nová poznámka č. 26a, § 78
747/2004 Z.z.
1. 1. 2005
dopĺňa, § 104
171/2005 Z.z.
1. 5. 2005
dopĺňa, § 104
517/2005 Z.z.
1. 12. 2005
mení, 67 novelizačných bodov
120/2006 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 17 ods. 1
460/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 17
538/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa 70 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
535/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 99
467/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
527/2010 Z.z.
29. 12. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
527/2010 Z.z.
1. 3. 2011
mení § 8
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 103
460/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 95
460/2011 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 80 novelizačných bodov
548/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
68/2012 Z.z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 85
286/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
343/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 77 a poznámku pod čiarou
347/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 40, § 77 a poznámku pod čiarou
268/2014 Z.z.
15. 10. 2014
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení § 8
361/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 78
79/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 77 a poznámky pod čiarou
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 17
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 17 a poznámku pod čiarou
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 77 a § 78
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 2
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h) daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok”).
§ 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 4
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1) (ďalej len „daň z bytov”).
Daň z pozemkov
§ 5
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu,2
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: