Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

552/2003 Z.z., Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, v znení účinnom k 1.1.2018

552/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o výkone práce vo verejnom záujme
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 5 ods. 2
369/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 9 ods. 2
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 3
490/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa § 9b, § 13c a poznámky pod čiarou
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 1 a § 13ba
103/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 1 a § 8
354/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 9
55/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ktorými sú
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu1) a verejné výskumné inštitúcie,1a)
c) právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67 %,
d) iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok.
(3) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov právnickej osoby podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku sa zníži pod úroveň 67 %, a to odo dňa prevodu majetkovej účasti.
(4) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak.
(5) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.
(6) Činnosť člena okrskovej volebnej komisie, zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, člena okrskovej komisie pre referendum, zapisovateľa okrskovej komisie pre referendum, sčítacieho
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: