Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

25/2006 Z.z., Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2016

25/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
282/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 1 ods. 2
102/2007 Z.z.
13. 3. 2007
mení § 25, § 91, § 99 a § 149
232/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
232/2008 Z.z.
15.9.2008
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
232/2008 Z.z.
1.1.2009
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
442/2008 Z.z.
1.9.2008
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
213/2009 Z.z.
1.7.2009
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
289/2009 Z.z.
30.6.2009
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
402/2009 Z.z.
1.12.2009
dopĺňa § 1
503/2009 Z.z.
1.1.2010
mení a dopĺňa 73 novelizačných bodov
73/2010 Z.z.
9.3.2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
73/2010 Z.z.
1.4.2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
129/2010 Z.z.
2. 4. 2010
mení a dopĺňa § 148a a § 155g
58/2011 Z.z.
1. 4.2011
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
158/2011 Z.z.
15. 6. 2011
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
182/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 34 a prílohu 7
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 26 a prílohu 7
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
Dopĺňa § 7 a § 155h
348/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 26 a § 155
550/2011 Z.z.
1. 2. 2012
dopĺňa § 27 a § 28
91/2012 Z.z.
9. 3. 2012
mení a dopĺňa 88 novelizačných bodov
28/2013 Z.z.
18. 2. 2013
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
23. 4. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 150 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 43 a § 116
180/2013 Z.z.
30. 6. 2013
mení 14 novelizačných bodov
34/2014 Z.z.
27. 2. 2014
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
13/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
31/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa § 26 a § 155p
252/2015 Z.z.
31. 10. 2015
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
252/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
343/2015 Z.z.
3. 12. 2015
mení § 51
343/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 1
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje
a) na zákazku, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,2)
b) na zákazku na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami2a) a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,2b)
c) na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: