Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

21/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, v znení účinnom k 1.1.2015

21/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
303/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 369 ods. 2 a § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.z. (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
Sadzba úrokov z omeškania (k § 369 ods. 2 zákona)
(1) Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
(2) Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.
(3) Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa odseku 1, použije sa tento spôsob určenia úrokov z omeškania počas celej doby omeškania.
§ 2
Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (k § 369c ods. 1 zákona)
Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: