Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

128/2015 Z.z., Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2016

128/2015 Z.z.
ZÁKON
zo 6. mája 2015
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 21 a § 28a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou nebezpečnej látky a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na
a) podniky uvedené v § 3,
b) uskladňovanie plynu v prírodnej horninovej štruktúre a v podzemnom priestore,1)
c) chemický alebo tepelný proces2) alebo ich kombináciu a s tým súvisiace skladovanie, pri ktorom je prítomná nebezpečná látka,
d) úložisko odpadu z ťažobného priemyslu podľa osobitného predpisu3) s prítomnosťou nebezpečných látok.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) vojenský objekt, zariadenie alebo skladovacie zariadenie zriadené ako stavby na obranu a bezpečnosť štátu4) , nachádzajúce sa vo vojenskom obvode,5) v priestore a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva alebo v priestore právnickej osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
b) nebezpečenstvo, ktoré má pôvod v ionizujúcom žiarení,6)
c) prepravu nebezpečnej látky a s ňou priamo súvisiace dočasné skladovanie na ceste, železnici, vnútrozemských vodných cestách, leteckou dopravou vrátane nakládky, vykládky a dopravy do iného prostriedku prepravy a z iného prostriedku prepravy v doku, prístavnej hrádzi alebo na zoraďovacom nádraží mimo podniku,7
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: