Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

125/2006 Z.z., Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2019

125/2006 Z.z.
Zákon
z 2. februára 2006
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
309/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení § 2, § 7, § 12, § 16, § 19 a § 21
462/2007 Z.z.
1. 11. 2007
mení a dopíňa § 6, § 7, § 12
555/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 2
400/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
67/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 6 a poznámky pod čiarou
182/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 7, § 23 a prílohu
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
254/2011 Z.z.
1. 9. 2011
dopĺňa poznámku pod čiarou k odkazu 1
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení § 7
469/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
469/2011 Z.z.
1. 7. 2012
mení § 10
512/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 7
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 7 a poznámku pod čiarou
154/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 21
308/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení 3 novelizačné body
351/2015 Z.z.
18. 6. 2016
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
54/2019 Z.z.
1. 3. 2019
mení § 2, § 6, § 19 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon
a) upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
b) vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „dohľad”),
c) ustanovuje práva a povinnosti inšpektora práce a povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby.
§ 2
Rozsah inšpekcie práce
(1) Inšpekcia práce je
a) dozor nad dodržiavaním
1. pracovnoprávnych predpisov,2) ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
2. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,2a)
3. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: